Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ecol-shop.com

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6.  REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 12. USŁUGI INFORMATYCZNE

 

Sklep Internetowy www.ecol-shop.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ecol-shop.com prowadzony jest przez spółkę ECOL–UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ministra sprawiedliwości, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, NIP: 584-13-83-568, REGON: 191129286, KRS: 0000194595, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: info@ecol-shop.com, numer telefonu: +48 58 340 48 30.

1.2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców. 

1.3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.      DEFINICJE:

1.4.1.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 

1.4.3.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.      KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.      KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.      NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.      PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

1.4.9.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 

1.4.10.   SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ecol-shop.com

1.4.11.   SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – ECOL–UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ministra sprawiedliwości, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, NIP: 584-13-83-568, REGON: 191129286, KRS: 0000194595, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: info@ecol-shop.com, numer telefonu: +48 58 340 48 30.

1.4.12.   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.   USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 

1.4.15.   USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16.   ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.      W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.      Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1.      Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ecol-shop.com lub też pisemnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk.

2.1.2.      Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

2.1.2.1.      Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

2.1.3.      Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.      Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ecol-shop.com lub też pisemnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk.

2.2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.      Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.      Tryb postępowania reklamacyjnego. 

2.4.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: 

2.4.2.      pisemnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk;

2.4.3.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ecol-shop.com;

2.4.4.      Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5.      Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

  

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 

3.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 

3.3.2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 

4.1.1.      Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2.      Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu iMoje – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.ing.pl/male-firmy/uslugi/imoje-platnosci-online

4.1.2.1.      Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu iMoje. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 

4.1.2.1.1.     ING.pl – ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice. NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer rejestru: KRS 0000005459, Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł, Kapitał wpłacony: 130 100 000 zł.

4.2.      Termin płatności:

4.2.1.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

5.3.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1.      Przesyłka kurierska.

5.3.2.      Przesyłka paletowa. 

5.3.3.      Transport ciężki.

5.3.4.      Odbiór osobisty.

5.4.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU 

6.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.) 

6.2.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji. 

6.3.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1.      pisemnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk;

6.3.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ecol-shop.com;

6.4.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.      Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres jednego z dwóch działów produkcyjnych: ul. Demokratyczna 89/93, 93-430  lub ul. Bałtycka 51, 41-707 Ruda Śląska. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

  

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podadresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.      Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

7.3.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

7.4.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 

8.1.1.      pisemnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk;

8.1.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ecol-shop.com;

8.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1.      dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2.      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 

8.4.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej..

8.6.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres jednego z dwóch działów produkcyjnych: ul. Demokratyczna 89/93, 93-430  lub ul. Bałtycka 51, 41-707 Ruda Śląska.

8.7.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.      Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1.      Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

8.8.2.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

8.8.3.      W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1.      (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.      Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.      W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

9.4.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.      W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.      W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 

9.8.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.    Zmiana Regulaminu:

10.2.1.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.  

10.2.2.   W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3.   W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

11.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: 

ECOL-UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk
Ecol-shop.com
info@ecol-shop.com

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

–    Adres konsumenta(-ów) 

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

  

 1. USŁUGI INFORMATYCZNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi informatyczne: Bumerang Smart.

1.2 Usługa informatyczna Bumerang Smart dostępna jest wyłącznie dla Klientów nie będących konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U z 2022 roku poz. 1360 z późn.  zm.) Kodeks Cywilny (dalej jako: Kodeks Cywilny).

1.3 Niniejszy punkt Regulaminu określa zasady i warunki świadczenia Usług oraz prawa i obowiązki Stron Umowy zawartej z Usługodawcą na zasadach pkt.12 niniejszego Regulaminu, stanowiącego jej integralną część.

1.4 Do świadczenia usług informatycznych odpowiednie zastosowanie mają zapisy Regulaminu zawarte w pkt. 1-11, a w tym zwłaszcza dotyczące Przedsiębiorców, sprzedaży Produktów i świadczenia usług elektronicznych, o ile poszczególne mechanizmy nie zostały odrębnie uregulowane w pkt. 12 Regulaminu.

 

2. DEFINICJE

2.1 Usługodawca – Ecol-Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000194595, NIP 5841383568, REGON 191129286;

2.2 Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego (tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową), która korzysta z Usług Informatycznych świadczonych przez Usługodawcę;

2.3 Strony – Usługodawca oraz Klient;

2.4 Umowa – umowa świadczenia usług informatycznych zawierana albo zawarta przez Usługodawcę z Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach oraz warunkach określonych w pkt. 12 Regulaminu wraz Załącznikami, o których mowa w pkt. 13.1., w szczególności umową powierzenia przetwarzania danych osobowych;

2.5 Usługi – zakres świadczeń dostarczanych przez Usługodawcę w ramach świadczenia usług informatycznych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.6 Bumerang Smart – oprogramowanie służące do monitorowania, zarządzania i sterowania obiektami infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej;

2.7 Formularz - formularz dedykowany dla usługi Bumerang Smart, dostępny w Sklepie Internetowym, zawierający dane służące do rejestracji i identyfikacji obiektów w systemie Bumerang Smart dostępne pod linkiem: KLIKNIJ, ABY PRZEJŚC DO FORMULARZA

2.8 Okres abonamentowy– oznacza ustalony przez Strony okres, w którym Klient ma prawo korzystać z Usług

2.9 Opłata abonamentowa – opłata za korzystanie z Usługi Bumerang Smart w wysokości wynikającej z Umowy.

2.10 Monitorowany obiekt – element infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, takie jak pompownie, tłocznie, zbiorniki retencyjne, oczyszczalnie ścieków i inne, posiadające urządzenia i elementy automatyki przemysłowej zintegrowane ze sterownikiem i modułem telemetrycznym, komunikującym się z bazą danych systemu Bumerang Smart;

2.11 Dane – zestawienia informacji dotyczących Monitorowanych obiektów - w tym dokumentacja techniczna obiektów, opis parametrów, dane geoprzestrzenne obiektów, dane osób uprawnionych do korzystania z systemu jak i inne treści pisane itd. Dostarczone przez Klienta w postaci określonych formatów plików przez Klienta;

2.12 Dane pomiarowe – rekordy rejestrowane na Monitorowanych obiektach za pośrednictwem urządzeń i elementów automatyki przemysłowej, wysyłane do bazy danych systemu Bumerang Smart za pośrednictwem modułu telemetrycznego;

2.13 Dane przeliczane - wartości wyliczane w systemie Bumerang Smart będące wynikiem funkcji matematycznych posiadających zmienne i/lub stałe pochodzące z Danych pomiarowych i z Danych;

2.14 Rozkazy – informacje wysyłane z systemu Bumerang Smart do Monitorowanych urządzeń, będące efektem świadomego lub nieświadomego wyboru jednej z dostępnych w systemie Bumerang Smart opcji powodujących zdalną zmianę stanu Monitorowanego urządzenia, w tym elementów automatyki przemysłowej;

2.15 Algorytm pracy – Rozkazy generowane autonomicznie przez system Bumerang Smart na podstawie określonych zasad działania zależnych od Danych Pomiarowych, Danych przeliczanych oraz danych uzyskiwanych z prognozy pogody, zasady działania określane są przez Klienta lub wynikają z opracowań dostarczonych przez Klienta na etapie wdrożenia Bumerang Smart lub dostarczane są przez Usługodawcę i akceptowane przez Klienta na podstawie Regulaminu;

2.16 Koordynator – osoba delegowana przez Usługodawcę lub Klienta, odpowiedzialna za prawidłowy przebieg wdrożenia oprogramowania, upoważniona do przekazywania informacji odpowiednio w imieniu Usługodawcy lub /Klienci;

2.17 Siła wyższa – oznacza zdarzenia zewnętrzne, na które Strona Umowy nie ma wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć, nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności takie jak wojna, rozruchy, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, strajk i lokaut. Siła wyższa nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem zaniedbań i niedopatrzeń, które Strona przy dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub mogła im zapobiec.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

3.1 Zawarcie Umowy między Usługodawcą a Klientem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym na zasadach niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu Formularza stanowiącego integralną część tego zamówienia, a także po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszego Regulaminu. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją treści Załącznika numer 1 oraz numer 2 do pkt. 12 Regulaminu oraz zawarciem umowy stanowiącej Załącznik numer 3 do pkt. 12 Regulaminu.

3.2 Po złożeniu zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy między Usługodawcą, a Klientem. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa między Klientem, a Usługodawcą.

3.3 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2 powyżej. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

 

4. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

4.1 W ramach usługi Bumerang Smart Usługodawca świadczy usługi w zakresie:

a) udostępniania oprogramowania Bumerang Smart, opisanego w dokumencie „Specyfikacja Techniczna systemu „Bumerang Smart” stanowiącego załącznik nr 1 do pkt. 12 niniejszego Regulaminu;

b) wdrożenia Danych Klienta do wykorzystania za pomocą oprogramowania Bumerang Smart;

c) przechowywanie Danych Klienta na serwerach;

d) aktualizacji Danych Klienta na serwerach;

e) hostingu aplikacji Bumerang Smart oraz danych Klienta na serwerach;

f) wsparcia technicznego przy korzystaniu z oprogramowania Bumerang Smart.

4.2 Usługodawca zobowiązuje się uruchomić Usługi w terminie 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty opłaty abonamentowej przez Usługobiorcę na rachunku bankowym należącym do Usługodawcy.  

4.3 Opóźnienie w dostarczeniu Danych przez Klienta skutkuje przesunięciem terminu wdrożenia Usług. O liczbie dni przesunięcia terminu wdrożenia Usług Usługodawca powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta.

4.4 Uruchomienie Usług polegać będzie na udostępnieniu Klientowi nazw użytkowników oraz haseł do określonej liczby kont Klienta, wraz adresem logowania do oprogramowania Bumerang Smart. Lista osób uprawnionych do posiadania konta zostanie wskazana przez Klienta w treści  Formularza.

4.5 Usługodawca będzie świadczył usługi osobiście wyłącznie w zakresie, w jakim nie będzie to naruszać praw osobistych oraz praw autorskich osób trzecich.

4.6 Strony zobowiązane są do aktywnego współdziałania przy świadczeniu usług, w tym celu Klient obowiązany jest wskazać dane użytkowników systemu Bumerang Smart oraz właściciela monitorowanego obiektu - Koordynatorów, którzy będą odpowiedzialni za prawidłowe wykonanie wdrożenia wynikającego z zawartej Umowy, w szczególności za prawidłowy przepływ informacji między Stronami, zgłaszanie problemów, podpisywanie protokołów odbiorczych, itp. Koordynatorzy zostaną wskazani przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

4.7 Usługobiorca ma prawo do zmiany swoich Koordynatorów za uprzednim powiadomieniem Usługodawcy w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Zmiany obowiązują po uprzednim potwierdzeniu doręczenia powyższego powiadomienia, nie później jednak jak po upływie 5 dni roboczych.

4.8 Podstawowym kanałem komunikacji przy realizacji Usług jest poczta elektroniczna (e-mail). Adres e-mail Usługodawcy do korespondencji to info@ecol-shop.com. Usługobiorca wskazuje adres e -mail do korespondencji w Formularzu.

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

5.1 Usługodawca zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby udostępniać Klientowi Usługi wolne od wad.

5.2 Usługodawca zobowiązuje się udzielić Klientowi dostępu do interfejsu oprogramowania Bumerang Smart, poprzez przekazanie dostępów w postaci nazwy użytkownika oraz przypisanych im haseł, mających za zadanie ochronę danych Klienta przed dostępem osób trzecich.

5.3 W ramach Umowy, Klient upoważnia Usługodawcę do korzystania z Danych pomiarowych Klienta dla celów realizacji usługi i realizowanej przez niego działalności gospodarczej.

5.4 Usługodawca uprawniony jest do zablokowania, czasowego zawieszenia świadczonych Usług na rzecz Klienta lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) naruszenia przez Klienta postanowień Umowy oraz jej załączników,

b) korzystania przez Klienta z Usług lub oprogramowania w sposób niezgodnych z ich przeznaczeniem,

c) działania Klienta na szkodę Usługodawcy;

d) wykorzystania przez Klienta Usług i/lub oprogramowania do celów sprzecznych z obowiązującym prawem.

5.5 W sytuacjach wskazanych w ust.4 powyżej, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu wynagrodzenia uiszczonego na podstawie Umowy.

5.6 Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta o fakcie zaistnienia dłuższych przerw w dostępie do Usług, wynikających z prac konserwacyjnych lub wdrażania nowych funkcjonalności za pośrednictwem poczty elektronicznej z przynajmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

 

6. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

6.1 Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego

6.2 Klient zobowiązuje się do korzystania z Usług i oprogramowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

6.3 Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Klienta na osoby trzecie prawa do korzystania z Usług bez wiedzy i uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

6.4 Klient zobowiązany jest do nieprzekazywania dostępów do Oprogramowania osobom nieupoważnionym zgodnie z warunkami licencji do oprogramowania.

6.5 Klient zobowiązany jest do kkorzystania z Usług i Oprogramowania w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich;

6.6 Klient zobowiązany jest do powstrzymania się, w ramach korzystania z Usług, od przechowywania, publikowania, udostępniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich, prawa autorskie i prawa pokrewne, w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego działania systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi.

6.7 Klient ponosi odpowiedzialność za dostarczane Usługodawcy dane oraz treści zapisywane na serwerach w ramach Usług świadczonych przez Usługodawcę.

6.8 Klient zobowiązuje się do niezatrudniania lub niepodejmowania współpracy w jakiejkolwiek innej formie z pracownikami Usługodawcy lub osobami fizycznymi współpracującymi zUsługodawcą na podstawie umów cywilnoprawnych, przy pracach związanych ze świadczeniem Usług.

 

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1 Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę wymaga od Klienta posiadania komputera dostępu z dostępem do połączenia internetowego wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową.

7.2 Klient zobowiązuje się nie udostępniać swojej nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim. Ponadto Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane za pomocą swojego konta z wykorzystaniem jego loginu i hasła.

7.3 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego lecz nie później niż 12 godzin od ich zaistnienia, powiadomienia Usługodawcy o wszelkich przypadkach nieupoważnionego dostępu do oprogramowania lub naruszenia bezpieczeństwa.

7.4 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie swojemu sprzętowi komputerowemu odpowiedniej ochrony antywirusowej oraz zabezpieczenie go przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek obecności szkodliwego oprogramowania na komputerze Klienta lub w jakichkolwiek jego zasobach.

7.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i skutki ograniczenia lub braku dostępu do Danych pomiarowych wynikających z nieprawidłowego działania Monitorowanych obiektów, w tym elementów automatyki przemysłowej, sterowników i modułów telemetrycznych.

7.6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i skutki ograniczenia lub braku dostępu Klienta do Danych pomiarowych wynikających z braku połączenia telekomunikacyjnego wynikającego z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, jak np. brak zasięgu telekomunikacyjnego, przerwy techniczne niezależne od Usługodawcy.

7.7 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i skutki powstałe w Monitorowanym obiekcie jak i poza nim, w wyniku świadomego jak i nieświadomego wysłania dowolnego Rozkazu do Monitorowanego obiektu.

7.8 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i skutki uzyskiwania błędnych Danych przeliczanych, będących efektem uzyskania Danych niezgodnych ze stanem faktycznym jak i uzyskiwania błędnych Danych pomiarowych wynikających z przyczyn opisanych w pkt. 5.4 Regulaminu.

7.9 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i efekty powstałe w związku z nieprawidłowo zdefiniowanymi przez Klienta Algorytmami pracy lub powstałe w wyniku lub w związku z wygenerowanymi przez oprogramowanie Rozkazów będących wynikiem lub w związku z uzyskaniem niezgodnych z rzeczywistością danych pochodzących z prognozy pogody.

7.10 Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu Siły wyższej.

7.11 Jeżeli Siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Stronę: 1) Strona niezwłocznie zawiadomi w formie pisemnej lub dokumentowej drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając w miarę możliwości dokumentację w tym zakresie, 2) Strona niezwłocznie w miarę własnych możliwości rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia, 3) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia.

7.12 Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających, pomimo wystąpienia siły wyższej.

7.13 Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań z przez Stronę przez okres przekraczający sześć miesięcy, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki dalszego obowiązywania Umowy.

 

8. PŁATNOŚCI

8.1 Strony postanawiają, że z tytułu świadczenia Usług przez Usługodawcę, Klient będzie uiszczał opłatę abonamentową, której wysokość określa Umowa

8.2 Opłata abonamentowa zostanie uiszczona z góry za cały wybrany przez Usługobiorcę okres abonamentowy, na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, w terminie oraz na rachunek bankowy Usługodawcy każdorazowo wskazany w fakturze.

8.3 Do opłaty abonamentowej zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokość obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

8.4 Za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

8.5 Usługodawca jest uprawniony do przesyłania faktur drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta. Za datę otrzymania faktury uznaje się dzień, w którym Usługodawca wyśle fakturę na wskazany adres mailowy Klienta.

 

9. REKLAMACJE I USUWANIE BŁĘDÓW

9.1 W sprawach związanych ze świadczeniem Usług wszelkie reklamacje kierowane będą drogą elektroniczną na adres e-mail: support@bumerangmonitoring.com.

9.2 Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od zgłoszenia. O  wynikach procesu reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany drogą mailową.                             

9.3 Wszelkie inne problemy, w szczególności powiadomienia o niedostępności Usług bądź ich niepoprawnym działaniu oprogramowania można kierować pocztą elektroniczną na adres: support@bumerangmonitoring.com.

9.4 W przypadku wykrycia błędów lub niedostępności Usług Usługodawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia, przywrócenia dostępu do Usług lub zaimplementowania rozwiązań zastępczych, umożliwiających przynajmniej częściowo poprawne działanie Usług.

 

10. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

10.1 Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na wybrany przez Klienta w konfiguratorze Usług dostępnym na stronie ecol-shop.com okres abonamentowy.

10.2 Okres abonamentowy dostępny do wyboru przez Klienta wynosi 1 rok, 2 lata lub 3  lata.

10.3 Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku poważnego naruszenia warunków Umowy przez drugą stronę Umowy na piśmie pod rygorem nieważności.

10.4 Za poważne naruszenie Umowy uważa się każdą postawę lub zachowanie, które narusza lub zagraża, bądź może naruszać lub zagrażać interesom drugiej Strony, szczególności są to naruszenia praw własności intelektualnej przez drugą Stronę czy też powtarzające się opóźnienia w regulowaniu płatności wynagrodzenia.

10.5 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, z przyczyny niezawinionej przez Usługodawcę, Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów w ramach uiszczonej z góry opłaty abonamentowej za świadczenie usług przez Usługodawcę.

 

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA/LICENCJA DO OPRORGRAMOWANIA

11.1 Usługodawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do utworu jakim jest oprogramowanie BUMERANG SMART, jego kodu źródłowego oraz dokumentacji jakiegokolwiek rodzaju. Stanowią one własność Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z Prawem autorskim.

11.2 Z chwilą zawarcia przez Strony Umowy, Usługodawca udostępnia Klientowi oprogramowanie do korzystania zgodnie z udzieloną Licencją, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

11.3 Usługodawca udziela Klientowi licencję na korzystanie z danego Oprogramowania, na czas oznaczony równy okresowi abonamentowemu, przypisanemu w Umowie temu Oprogramowaniu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.5 lit. c).

11.4 O ile Umowa nie stanowi inaczej, liczba dostępów do danego Oprogramowania równa jest liczbie licencji na korzystanie z tego Oprogramowania

11.5 Każda licencja na korzystanie z danego Oprogramowania, udzielona na mocy Umowy:

a) ma charakter niewyłączny i niezbywalny;

b) z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, uprawnia Klienta do korzystania z Oprogramowania tylko dla własnych potrzeb wewnętrznych Klienta, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu, w tym także zastosowanych przez Usługodawcę zabezpieczeń technicznych, poprzez przeglądanie jego zawartości, tylko jednak w trybie on-line, poprzez przeglądarkę wskazaną (w ramach wymogów technicznych) przez Usługodawcę;

c) jest udzielona na czas oznaczony trwania okresu abonamentowego i po upływie tego okresu abonamentowego, a jeżeli Umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie przed jego upływem, odpowiednio z datą jej rozwiązania lub wygaśnięcia, licencja ta wygasa, a Klient traci prawo do korzystania z Oprogramowania nią objętego;

d) w przypadku licencji udzielonej w wariancie odnawialnym, jest równy pierwszemu okresowi abonamentowemu tej licencji zgodnie z Umową i po upływie tego okresu ulega automatycznemu przedłużeniu na następny okres abonamentowy określony Umową, chyba że Klient w sposób skuteczny dokona wypowiedzenia Umowy.

11.6 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Klient nie może w szczególności:

a) rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim Oprogramowania ani jego fragmentów, ani jego/ich kopii;

b) udostępniać Oprogramowania ani jego fragmentów, w tym ani ich zawartości/fragmentów, ani jego/ich kopii z serwerów ftp, na stronach Web czy z innych urządzeń, które powodowałyby jej dostępność dla innych niż Klient podmiotów;

c) dekompilować ani deasemblować Oprogramowania;

d) dokonywać zmian w bazie danych lub bazach danych stanowiącej lub stanowiących część składową Oprogramowania.

11.7 Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z Oprogramowania (ani jego fragmentów).

11.8 Klient nie ma prawa udzielania licencji do materiałów zawartych w Oprogramowaniu.

11.9 W Oprogramowaniu przechowywane są dane wprowadzone przez Klienta lub użytkownika końcowego, Klient lub użytkownik końcowy wprowadzając dane do Oprogramowania, winien raz dziennie dokonywać ich kopiowania, by ograniczyć ryzyko ich ewentualnej utraty; jednocześnie zastrzega się, iż ww. możliwość przechowywania danych może być dostępna wyłącznie dla tych użytkowników końcowych posiadających uprawnienia do korzystania z Oprogramowania, którzy dokonali uprzedniej autoryzacji na login i hasło, stosownie do Zasad korzystania, i wyłącznie w zakresie przewidzianym aktualną Oprogramowania Dokumentacją.

11.10 Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.9 w okresie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy (niezależnie od przyczyny ani trybu, w którym Umowa została rozwiązana lub wygasła) i/lub od końca okresu abonamentowego Klient będzie miał dostęp, w sposób określony przez Usługodawcę, do plików elektronicznych wprowadzonych przez siebie do Oprogramowania, który taką czynność umożliwiał (zob. pkt 11.9 powyżej), z wyłączeniem jednak plików, które zostały pobrane przez Licencjobiorcę lub użytkownika końcowego z Oprogramowania. Powyższe wyłączenie oznacza w szczególności, że z chwilą wygaśnięcia licencji na korzystanie z ww. Oprogramowania, następuje utrata plików, które zostały pobrane z tego właśnie Oprogramowania.  

11.11 Strony zgodnie oświadczają, że zachowanie każdego użytkownika końcowego są traktowane w ramach Umowy jak zachowania Klienta, ze wszystkimi skutkami stąd wynikającymi dla Klienta.

 

12. ZARZĄDZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1 Usługodawca zobowiązuje się chronić oraz zachować w tajemnicy dane i treści przekazane mu przez Klienta podczas procesu wdrożenia, jak i w okresie wykorzystania przez Klienta oprogramowania. Usługodawca zobowiązuje się do nieujawniania takich danych jakimkolwiek osobom trzecim.

12.2 Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby od strony technicznej zabezpieczyć przechowywane na serwerach dane Klienta.

12.3 W związku z przetwarzaniem przez Klienta danych osobowych Usługodawcy lub osób wskazanych przez Usługodawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) Usługodawca przekazuje Klientowi oświadczenie Usługodawcy jako Administratora danych osobowych stanowiące załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu „Klauzula Informacyjna RODO”,

12.4 Strony oświadczają, że:

a) znane są im wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,

b) zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

c) W ramach realizacji Umowy strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych w załączniku numer 3 do Regulaminu.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Wszystkie załączniki do pkt. 12 Regulaminu stanowią jego integralną część.

13.2 Strony uzgadniają, że wszelkie informacje związane z zwarciem Umowy lub jej wykonywaniem, należy traktować jako tajemnicę handlową i zobowiązują się do wzajemnej ochrony takich informacji i danych jako informacji poufnych.

13.3 Klient upoważnia Usługodawcę do umieszczenia nazwy, logo spółki/jednostki organizacyjnej oraz listy wykorzystywanych przez niego Usług w wykazie referencji Usługodawcy, o ile Klient nie oświadczy inaczej.

13.4 Określone postanowienia Umowy oraz pkt. 12 Regulaminu zachowują ważność również po zakończeniu świadczenia Usług, a tym samym rozwiązaniu Umowy, w szczególności postanowienia dotyczące informacji i danych poufnych.

13.5 Wszelka korespondencja pisemna winna być kierowana do Usługodawcy listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: „Ecol-Unicon” sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-868 Gdańsk.

13.6 Strony ustalają, iż wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze prowadzonych negocjacji.

13.7 W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Usługodawcy.

 

Załączniki:

 

Załącznik numer 1 – specyfikacja techniczna systemu Bumerang Smart;

Spis treści

1. Bumerang Smart
1.1. Opis ogólny
1.2. Struktura systemu
1.3. Podstawowe funkcje
1.3.1. Standardowe urządzenia monitorowane (obiekty)
1.3.2. Widoki
1.3.3. Moduły
1.4. Główne cechy
1.5. Założenia dla systemu Bumerang Smart
1.6. Prognoza pogody
1.7. Rejestrowane i wizualizowane dane
2.1. Wymagania techniczne
2.2. Zarządzanie danymi
2.3. Komunikacja
2.3.1. Kanały komunikacji
2.3.2. Technika zdalnego sterowania
2.4. Model danych
2.5. Bezpieczeństwo
2.6. Infrastruktura systemu
2.7. Dostępność
3. Usługi w ramach abonamentu
3.1. Dokumentacja


1. Bumerang Smart


1.1. Opis ogólny


System monitoringu i zarządzania Bumerang Smart (BS) umożliwia prowadzenie zdalnej kontroli i zarządzania pracą monitorowanych obiektów infrastruktury deszczowej oraz wodno–kanalizacyjnej. W ramach opłaty abonamentowej Klient otrzymuje dostęp do systemu monitoringu i sterowania z każdej przeglądarki internetowej ze swobodna możliwością konfigurowania powiadomień email i SMS.

System Bumerang Smart jest w pełni zintegrowanym rozwiązaniem Ecol-Unicon (czyli w całości dostarczanym i uruchomionym przez Ecol-Unicon: szafy sterownicze, serwery, baza danych, interfejs użytkownika). Dane konfiguracyjne i produkcyjne są zarządzane centralnie w pojedynczej bazie danych. Wszystkie interfejsy użytkownika są jednolicie zaprojektowane i posiadają spójną koncepcję obsługi. System nie wymaga od Klienta utrzymywania własnej infrastruktury serwerowej, utrzymywania niezależnego łącza internetowego i zasilania, a także dbania o bezpieczeństwo starzejących się i nie wspieranych systemów operacyjnych. Na podstawie doświadczeń i trendów w branży pracuje na niezawodnej infrastrukturze serwerowej niezależnego dostawcy – lidera usług internetowych, co gwarantuje niezawodność i najwyższe bezpieczeństwo danych.

Zadaniem systemu Bumerang Smart jest pełna wizualizacja obiektu, możliwość kompleksowego sterowania, zmian parametrów regulacyjnych dla poszczególnych obiektów, kontrola pracy, alarmowanie, raportowanie, rejestracja parametrów i stanów pracy poszczególnych urządzeń oraz archiwizacja danych.

System można swobodnie rozbudowywać o nowe obiekty i funkcje, dane archiwalne są gromadzone przez okres do 30 lat i można je swobodnie eksportować do dalszych analiz lub przechowywania poza systemem.

1.2. Struktura systemu

System składa się z urządzeń monitorujących i sterujących pracą fizycznych obiektów (np. pompowni, zbiorników retencyjnych czy stacji ujęcia wody. Są to rozdzielnice kontrolno-sterujące (warstwa sterowania bezpośredniego). Dane do są przesyłane za pomocą transmisji radiowej (najczęściej GPRS) zgodnie z doktryną IIoT (Industrial Internet of Things).

Rysunek 1. Struktura systemu


1.3. Podstawowe funkcje


1.3.1. Standardowe urządzenia monitorowane (obiekty) w Bumerang Smart:


• Pompownie,
• Tłocznie,
• Osadniki,
• Separatory,
• Małe oczyszczalnie,
• Zbiorniki retencyjne
• Systemy neutralizacji odorów,
• Komory pomiarowe.

1.3.2. Widoki


• Dashboard umożliwiający nadzór pracy wszystkich obiektów / urządzeń objętych systemem monitoringu na jednym ekranie,
• Mapa z rozmieszczeniem poszczególnych obiektów / urządzeń, z wyświetleniem statusu,
• Zestawienie obiektów w postaci listy,
• Pasek statusu urządzeń w górnej części ekranu.


1.3.3. Moduły


• Moduł analiz pozwalający analizować poszczególne (wybrane przez użytkowania) parametry pracy obiektu, z eksportem danych,
• Moduł alarmów - powiadomienia o zdarzeniach w postaci: pop up, SMS, email,
• Moduł zdarzeń – rejestr wszystkich zdarzeń objętych monitoringiem,
• Moduł pogodowy – możliwość odczytów prognozy pogody (na 48 godzin wprzód) dla każdego monitorowanego obiektu,
• Moduł serwisowy - pozwalający stworzyć harmonogram prac serwisowych oraz archiwizować materiały techniczne w jednym miejscu.

1.4. Główne cechy


• Bieżąca informacja o statusie wszystkich monitorowanych obiektów (także na najaktualniejszych podkładach mapowych).
• W ramach widoku Mapy - możliwość tworzenia dowolnych grup obiektów i łatwe filtrowanie widoków.
• Możliwość zdalnego sterowania i edycji wszystkich nastaw dostępnych w rozproszonych układach sterowania.
• Zaawansowana analiza parametrów pracy wszystkich urządzeń i czujników (liczniki, zestawienia),
• Dedykowane bilanse i audyty wyceniane indywidualnie na życzenie Klienta,
• Zaawansowana konfiguracja zdarzeń i alarmów oraz metod powiadamiania przez Użytkowników systemu (w tym email i SMS),
• Prezentacja najaktualniejszych prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych dla monitorowanych lokalizacji oraz możliwość tworzenia zaawansowanych reguł sterujących w zależności od prognozy pogody.
• Możliwość prowadzenia książki serwisowej obiektów wraz z rozbudowanym mechanizmem przypominania o konieczności przeprowadzenia określonych prac lub wezwania zewnętrznych specjalistów.

 

1.5. Funkcjonalności systemu Bumerang Smart


• Obsługa wizualna i obserwacja, monitorowanie i analiza procesów, zarządzanie i optymalizacja procesów, sterowanie procesami (przełączanie, sterowanie, regulacje),
• Zgłaszanie i ostrzeganie o alertach oraz usterkach procesowych i systemowych,
• Rejestrowanie i dokumentowanie pracy układów i procesów zgodne z przepisami,
• Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie analogowych i cyfrowych stanów procesowych,
• Zbieranie informacji pozwalających na prowadzenie diagnostyki prewencyjnej, a także powiadamianie o nadchodzących naprawach,
• System Bumerang Smart ma modułową konstrukcję, a zatem może być dostosowany do wymagań funkcjonalnych i w razie konieczności modułowo rozszerzany,
• System Bumerang Smart jest swobodnie skalowalny i może być precyzyjnie dostosowany do wielkości układu,
• Dostarczanie informacji, danych źródłowych i danych przetworzonych odbywa się za pomocą standardowych interfejsów i formatów takich jak CSV, XLS, PDF.
• W celu analizy błędów dostępne są funkcje monitorowania i logowania danych,
• System licencjonowania wg umowy SaaS (System as a Service),
• Możliwa integracja z prognozą pogody oraz systemem nowcastingowym OpenWeatherMap (OWM) w zakresie prognozowanych opadów.

1.6. Prognoza pogody


Korzystanie z niezależnego źródła danych pogodowych OpenWeatherMap (OWM) w zakresie prognozowanych opadów nie wymaga podpisania umowy długoterminowej i nie jest dodatkowo płatne.
Aktualizacja prognoz 48h minimum 4 razy na dobę.

1.7. Rejestrowane i wizualizowane dane

• System rejestruje czasy pracy i ilości załączeń wpiętych urządzeń,
• System rejestruje skonfigurowane w systemie sytuacje awaryjne poszczególnych urządzeń,
• System rejestruje i wizualizuje dane z dostępnych czujników a także opadów prognozowanych.

Tabela 1. Dane zbierane z przykładowych urządzeń2.1. Wymagania techniczne


• Możliwość obsługi z urządzenia z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu
• System działający na serwerach zdalnych w niezawodnej chmurze obliczeniowej AWS lub porównywalnej
• Brak kodu JAVA zawartego w oprogramowaniu i bez konieczności uruchamiania środowiska JAVA Runtime
• Brak kodu PHP w serwerach wymiany danych z obiektami rozporoszonymi oraz w jednostce bazodanowej
• Brak konieczności instalacji komponentów ActiveX
• Brak konieczności instalowania i utrzymywania jakiegokolwiek oprogramowania na serwerach Klienta
• Oprogramowanie nie jest ograniczone do monitorowania obiektów jednego producenta
• System bazy danych PostgreSQL
• Infrastruktura informatyczna i automatyka tzn. zdalne sterowanie jest płynnie połączone w sieć za pomocą standardowych technologii

2.2. Zarządzanie danymi

• Aby zapewnić dostępność, bezpieczeństwo danych i wydajność systemu, użyto profesjonalnego systemu bazy danych PostgreSQL
• Dane archiwalne są wyświetlane od zakresu 1 doby z rozdzielczością dopasowaną do przedstawianego okresu (dla okresów do 48h - nawet sekundową), przez okres do 30 lat, bez konieczności aktywowania procesu importowania danych
• Dane archiwalne można eksportować. Funkcje te można wygodnie wywoływać w interfejsie użytkownika systemu Bumarang Smart.
• Konfiguracja systemu jest zarządzana podobnie jak wszystkie dane produkcyjne, w profesjonalnym systemie baz danych.
• Funkcje tworzenia kopii zapasowych są wykonywane automatycznie w ramach usług standardowych środowiska chmury obliczeniowej, w której zainstalowany jest cały system.
• Architektura jest skalowalna i dostosowywana do rozmiaru systemu (dla późniejszych rozszerzeń).
• Cała architektura systemu modelu danych jest sparametryzowana za pomocą intuicyjnych formularzy dostępnych z poziomu panelu administracyjnego.

2.3. Komunikacja

Podstawowym źródłem danych dla systemu monitoringu jest komunikacja GSM (GPRS, Edge, UMTS, LTE). Sterowniki są wyposażone w interfejsy komunikacyjne Modbus RTU (interfejsy szeregowe) oraz TCP (interfejs ethernetowy).
Użytkownik łączy się do serwerów z każdego urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową.

2.3.1. Kanały komunikacji

W standardowych zastosowaniach wymagane jest łącze ze stałą adresacją IP
• Ethernet,
• GPRS, Edge, UMTS, LTE, DSL.

2.3.2. Technika zdalnego sterowania

System Bumerang Smart oferuje możliwość komunikowania się ze stacjami za pośrednictwem ustalonych technologii, takich jak ISDN, GSM, GPRS, EDGE, UMTS, LTE, DSL, WLAN, LAN lub teletransmisji radiowej, zapewniających łączność bezpośrednią lub dostęp do Internetu.


2.4. Model danych


• Model danych systemu Bumerang Smart jest realizowany zgodnie z orientacją obiektową, tak żeby np. agregaty, napędy lub zasuwy mogły być tworzone i powielane jako obiekty,
• System Bumerang Smart ma możliwość utworzenia swobodnie definiowanych grup (np. zasuwy), które będą połączone z różnymi typami danych procesowych w celu umożliwienia bardziej wydajnej parametryzacji i logicznej struktury systemu całego systemu,
• Architektura danych procesowych jest przeprowadzana w swobodnie definiowalnym drzewie procesów (układy, stacje, agregaty), które jest przedstawiane jako drzewo procesu całego systemu niezależnie od technicznego połączenia procesów.

2.5. Bezpieczeństwo

• Wszystkie krytyczne funkcje systemu Bumerang Smart można chronić przed nieautoryzowanym dostępem. Prawa użytkownika są dowolnie konfigurowane za pośrednictwem systemu autoryzacji,
• System autoryzacji jest oddzielony od systemu operacyjnego,
• Jako funkcję ochrony system ma dostępną automatyczną funkcję wylogowania,
• Wszystkie operacje i ważne działania systemu są dokumentowane automatycznie przez system Bumerang Smart,
• Bezpieczne wprowadzenie hasła może być oparte na uwierzytelnianiu 2-stopniowym.

2.6. Infrastruktura systemu

System Bumerang Smart elastycznie dostosowuje się do wymagań. Dotyczy to w szczególności wielkości implementacji i wymaganej dostępności systemu:


• System autonomiczny
• Architektura klient-serwer na własnym osprzęcie lub w systemach zwirtualizowanych
• Dystrybucja aplikacji serwerowych na różne serwery (Load-Balancing) nawet w obrębie serwerów wirtualnych.
• Zbudowany jako system o wysokiej dostępności
• Obsługa zdalnych stacji roboczych w intranecie lub w Internecie
• Wsparcie dla rozwiązań autonomicznych niezależnie od platformy, takich jak notebooki, ultrabooki, tablety i smartfony
• Wspieranie zdalnej konserwacji i zdalnej diagnostyki
• Połączenia z rozwiązaniami typu cloud: tworzenie kopii zapasowych w chmurze

2.7. Dostępność


Dostępność systemu Bumerang Smart jest niezbędna. Aby osiągnąć maksymalną dostępność, system Bumerang Smart obsługuje odpowiednie technologie umożliwiające bez konieczności utrzymywania przez Zamawiającego specjalistycznej infrastruktury ani personelu.

3. Usługi w ramach abonamentu


W ramach opłaty abonamentowej Klient otrzymuje:


• Dostęp do systemu monitoringu i sterowania z każdego urządzenia z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu,
• Nieograniczony transfer danych pomiędzy serwerem a monitorowanymi obiektami,
• Bezpieczeństwo transmisji - dostarczone w ramach Bumerang Smart karty SIM pracują w prywatnym APN,
• Bieżąca informacja o statusie wszystkich monitorowanych obiektów - także na najaktualniejszych podkładach mapowych,
• Możliwość tworzenia dowolnych grup obiektów i łatwiejsze filtrowanie widoków,
• Możliwość zdalnego sterowania i edycji wszystkich nastaw dostępnych w rozproszonych układach sterowania,
• Zaawansowana analiza parametrów pracy wszystkich urządzeń i czujników (liczniki, zestawienia),
• Dedykowane bilanse i audyty wyceniane indywidualnie na życzenie Klienta,
• Swobodna konfiguracja zdarzeń i alarmów oraz metod powiadamiania użytkowników (w tym email i SMS) w określonych ilościach w ramach abonamentu,
• Prezentacja najaktualniejszych prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych dla monitorowanych lokalizacji oraz możliwość tworzenia zaawansowanych reguł sterujących od prognozy pogody (po wcześniejszym uzgodnieniu funkcjonalności),
• Możliwość prowadzenia książki serwisowej obiektów wraz z rozbudowanym mechanizmem przypominania o konieczności przeprowadzenia określonych prac lub wezwania zewnętrznych specjalistów,
• Bezpłatny dostęp do nowych funkcjonalności systemu pojawiających się w przyszłości,
• Bieżące dostosowywanie systemu Bumerang Smart do trendów na rynku systemów telemetrycznych i wymagań przeglądarek internetowych,

3.1. Dokumentacja

Wszystkie elementy będą dostarczone wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim w formie pomocy online. Zleceniodawca przywiązuje szczególną wagę do prawidłowej i bezbłędnej dokumentacji dot. konfiguracji i funkcji systemu, w szczególności wszystkich ustawień i danych sparametryzowanych w systemie.

 

Załącznik numer 2 – klauzula informacyjna RODO;

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych – Art. 13 oraz 14 RODO

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ecol-Unicon Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Równej 2, 80-067 Gdańsk.

2. Inspektor Ochrony Danych


Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ecol-Unicon Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z nami za pomocą adresu e – mail: iodo@ecol-unicon.com


3. Podstawa prawna i cel przetwarzania


Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zawartej umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Odbiorcy danych oraz źródło pozyskania danych

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana pracodawcy, w związku z realizacją umowy. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Spółce Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

Załącznik numer 3 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;


UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

pomiędzy:

Administratorem zwanym dalej Klient,

a

Podmiotem Przetwarzającym - ECOL UNICON Sp. z o.o. z siedzibą w 80-067 Gdańsk, ul. Równa 2, wpisana do rejestru przed-siębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są-dowego pod nr KRS - 0000194595, o wysokości kapitału zakładowego w pełni opłaconego w kwocie 1 000 000 zł, posługująca się NIP – 584-13-83-568, REGON 191129286, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, zwaną dalej Usługodawcą.


1. DEFINICJE


Dla potrzeb niniejszej umowy, Klient i Usługodawca ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

1) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa;

2) Umowa Główna – umowa o świadczenie usług informatycznych o której mowa w pkt. 12 Regulaminu (ppkt. 2.4) w zakresie:

a) Udostępniania oprogramowania Bumerang Smart;
b) Wdrożenia Danych Klienta do wykorzystania za pomocą oprogramowania Bumerang Smart;
c) Przechowywanie Danych Klienta na serwerach;
d) Aktualizacja Danych Klienta na serwerach w ramach zakresu opisanego w Umowie;
e) Hostingu aplikacji Bumerang Smart oraz danych Klienta na serwerach;
f) Wsparcie techniczne przy korzystaniu z oprogramowania Bumerang Smart;

3) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

4) Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfika-cyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO).

5) Przetwarzanie danych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowa-nie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO).

6) System informatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych.

7) Administrator Danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samo-dzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego prze-twarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania (art. 4 pkt 7 RODO).

8) Podmiot Przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który prze-twarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych.

2. OŚWIADCZENIA STRON

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa Powierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO, w związku z zawarciem Umowy Głównej.

3. PRZEDMIOT UMOWY

3.1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, Klient powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w pkt 4.1.-4.2., a Usługodawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszą Umową Po-wierzenia.

3.2. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie Powierzenia oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Klienta, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się postanowienia Umowy Powierzenia i Umowy Głównej oraz ewentualne inne polecenia przekazywane Usługodawcy przez Klienta na piśmie.

4. CEL, ZAKRES I CHARAKTER PRZETWARZANIA

4.1. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osób fizycznych w celu wykonania Umowy Głównej.

4.2. Zakres powierzonych Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych obejmuje: dane firmy, dane inwestycji, dane urządzenia, imię, nazwisko, telefon, mail.

4.3. Klient, kierując określone osoby do Usługodawcy, przekazywał będzie Usługodawcy na piśmie lub w formie elek-tronicznej informacje, o których mowa w ust. 4.1 i 4.2, jako niezbędne do wykonania świadczenia określonego w Umowie Głównej i niniejszej Umowie powierzenia.

4.4. Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt 4.1.- 4.2. powyżej jest wykonanie Umowy Głównej.

4.5. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. Usługodawca będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: zbieranie, zapo-znawanie się, utrwalanie, pobieranie, przeglądanie, ujawnianie przez przesyłanie, dopasowywanie, usuwanie i niszczenie. Dane osobowe będą przez Usługodawcę przetwarzane w systemie informatycznym oraz w formie pa-pierowej.

5. ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA

5.1. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Usługodawca jest zobowiązany do podjęcia środków za-bezpieczających dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:

a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Usługodawca powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Klientem,

b) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Usługodawcy, która ma dostęp do danych oso-bowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Klienta w celach i zakresie przewidzianym w Umowie Po-wierzenia,

c) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organi-zacyjne zapewniające ich ochronę,

d) przeszkolić w zakresie znajomości przepisów o ochronie danych osobowych personel desygnowany do reali-zacji Umowy.

5.2. Usługodawca zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych zachowały je w tajemni-cy oraz stosowały odpowiednie zabezpieczenia danych, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje rów-nież po realizacji Umowy Głównej.

5.3. Usługodawca winien prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora Danych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi Danych na jego żądanie, chyba że Usługodawca jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.

6. DALSZE OBOWIĄZKI Usługodawcy

6.1. Usługodawca zobowiązuje się pomagać Klientowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

6.2. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Usługodawca zobowiązuje się do:

a) przekazania Klientowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,

b) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przeka-zania wyników tej analizy Klientowi w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,

c) przekazania Klientowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, któ-rej dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naru-szenie ochrony danych osobowych.

6.3. Usługodawca zobowiązuje się pomagać Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wy-wiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności Usługodawca zobowiązuje się – na żądanie Klienta – do przygotowania i przekazania Klientowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Klientowi.

6.4. Usługodawca zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nad-zoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych oso-bowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.

6.5. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o jakimkolwiek postępowaniu, w szcze-gólności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Usłu-godawca, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Usługodawcy, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Usługodawcę, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.

7. PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA

7.1. Usługodawca może podpowierzyć przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych podwykonawcom (tzw. subprocesorom) za zgodą Klienta wyrażoną na piśmie. Jeżeli Usługodawca zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, musi uprzednio poinformować Klienta o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charak-terze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia. Klienta przysługuje termin 7 dni od daty zawiadomienia do wyrażenia zgody na podpowierzenie lub wyrażenie sprzeciwu.

7.2. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca (subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych sa-mych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy Powierzenia nałożone są na Usługodawcę. Umowa będzie zawarta w tej same formie co niniejsza Umowa Powierzenia.

7.3. Klientowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwyko-nawcy (subprocesora). W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Usługodawca poin-formuje o tym fakcie Klienta w terminie 3 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

7.4. Usługodawca nie może przekazywać powierzonych mu przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdują-cych się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. AUDYT Usługodawcy

8.1. Klient jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających RODO oraz niniejszej Umowy Powierzenia przez Usługodawca, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.

8.2. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i wyczerpująco na każde pytanie Klienta dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

8.3. Klient ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Usługodawcy w zakresie zgodności operacji prze-twarzania z prawem i z Umową Powierzenia. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie upoważnione przez Klienta.

8.4. W przypadku, gdy przeprowadzenie audytu łączyłoby się z poniesieniem kosztów na rzecz podmiotu przeprowa-dzającego audyt, koszty te ponosi Klient.

8.5. Po zakończenie audytu, o którym mowa w ust. 8.2, przedstawiciel Klienta sporządza w 2 egzemplarzach protokół, który podpisują przedstawiciele obu stron. Usługodawca może wnieść zastrzeżenie do protokołu w ciągu dni ro-boczych od daty jego podpisania przez strony.

8.6. Usługodawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i po-prawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

8.7. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Klienta, jeżeli zdaniem Usługodawcy wydane jemu pole-cenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.

9. WARUNKI WYPOWIEDZENIA UMOWY

9.1. Klient ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Usługodawca:

- przetwarzał będzie dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową oraz przepisami RODO,
- powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Klienta,
- zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy.

9.2. Rozwiązanie niniejszej Umowy poprzez Klienta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Głównej.

10. ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA

10.1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Usługodawca zależnie od decyzji Klienta usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują mu przechowywanie określonych danych w terminach wynikających z przepisów szcze-gólnych.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowa obowiązuje przez czas obowiązywania Umowy głównej.

11.2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium