Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ecol-shop.com

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY I PROCEDURA REKLAMACYJNA
 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUZ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA
 1. UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWEJ BĄDŹ USŁUGI CYFROWE
 2. POSTANOWIENIA RÓŻNE
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 4. WYPRZEDAŻ MAGAZYNU
 5. USŁUGA BUMERANG SMART

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ecol-shop.com prowadzony jest przez spółkę ECOL–UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ministra sprawiedliwości, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, NIP: 584-13-83-568, REGON: 191129286, KRS: 0000194595, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: info@ecol-shop.com, numer telefonu: +48 58 340 48 30.

1.2 Oferta Sklepu Internetowego  www.ecol-shop.com jest skierowana wyłącznie  do:  

 1. a) przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.),tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33 Kodeksu cywilnego, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

oraz do

 1. b) przedsiębiorców jednoosobowych, o których mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r., poz.827, z późniejszymi zmianami) tj. do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.2.1 W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości wskazuje się, że Produkty i Usługi oferowane przez Sklep Internetowy nie mogą zostać nabyte przez konsumentów, w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. przez osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową i nie mających jednocześnie statusu przedsiębiorcy zgodnie z  pkt 1.2. b).    

1.3.      Niniejszy Regulamin skierowany jest  wyłącznie  do przedsiębiorców w rozumieniu, o którym mowa   w pkt 1.2. powyżej, korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.4.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca/Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca/Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.5.      DEFINICJE:

1.5.1.      Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5.2.      Formularz Rejestracji  – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 

1.5.3.      Formularz Zamówienia  – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.5.4. Klient  –

 1. a) przedsiębiorca w rozumieniu pkt.1.2 a Regulaminu tj. (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną- prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 2. b) przedsiębiorca jednoosobowy w rozumieniu pkt. 1.2 b Regulaminu tj. osoba fizyczna zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą  bezpośrednio związaną z jej  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.   

1.5.5.      Kodeks Cywilny  – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5.6.      Konto  – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.5.7.      Newsletter  – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach i Usługach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.5.8.      Produkt  – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

1.5.9.      Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 

1.5.10.   Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy/Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ecol-shop.com

1.5.11.   Sprzedawca Usługodawca  – ECOL–UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ministra sprawiedliwości, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, NIP: 584-13-83-568, REGON: 191129286, KRS: 0000194595, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: info@ecol-shop.com, numer telefonu: +48 58 340 48 30

1.5.12. Umowa o dostarczanie treści cyfrowej – umowa o dostarczenie danych wytwarzanych i dostarczanych w postaci cyfrowej zawierana albo zawarta między Usługobiorcą a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.5.13. Umowa o dostarczanie usługi cyfrowej  – umowa o dostarczanie usług pozwalających na:

 1. a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 2. b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
 3. c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

zawierana albo zawarta między Usługobiorcą a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.5.14 .   Umowa Sprzedaży  – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.15. Umowa zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – Umowa sprzedaży lub Umowa o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy  zawierana albo zawarta między Klientem/Usługobiorcą a Sprzedawcą/Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego1.5.16.   Usługa elektroniczna  – usługa cyfrowa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.17  Usługobiorca -

 1. a) przedsiębiorca w rozumieniu pkt.1.2 a Regulaminu tj. (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową , która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z Usługodawcą;

oraz

 1. b) przedsiębiorca jednoosobowy w rozumieniu pkt. 1.2 b Regulaminu tj. osoba fizyczna zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Usługodawcą  bezpośrednio związaną z jej  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej- korzystającą lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej,

1.5.18. Ustawa– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2020 roku poz. 287 z późn. zm.)

1.5.19.   Zamówienie  - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.      W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.      Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa firmy, adres siedziby firmy (ulica, numer budynku i /lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),numer NIP firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło;

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ecol-shop.com lub też pisemnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk.

2.1.2.      Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę, który z tą chwilą staje się jednocześnie Klientem  pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: /nazwa firmy, adres siedziby firmy (ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),numer NIP firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2.1.2.1.      Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

2.1.3.      Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1.      Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ecol-shop.com lub też pisemnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk.

2.2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.      Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.      Tryb postępowania reklamacyjnego. 

2.4.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać  : 

2.4.2.      pisemnie na adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk;

2.4.3.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ecol-shop.com;

2.4.4.       Usługobiorca w rozumieniu pkt.1.5.17 a zobowiązany jest podać w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie Usługobiorcy; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim są obligatoryjne, a ich nie podanie przez Usługobiorcę może skutkować uznaniem przez Usługodawcę, że reklamacja jest nieskuteczna, a w konsekwencji pozostawieniem jej bez rozpoznania.

2.4.5 Usługobiorca w rozumieniu pkt.1.5.17 b zobowiązany jest podać w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie Usługobiorcy; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację.

2.4.5.      Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje , nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania , z zastrzeżeniem pkt 2.4.4. powyżej. 

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 

3.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 

3.3.2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 

4.1.1.      Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2.      Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu iMoje – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.ing.pl/male-firmy/uslugi/imoje-platnosci-online

4.1.2.1.      Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu iMoje. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 

4.1.2.1.1.     ING.pl – ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice. NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer rejestru: KRS 0000005459, Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł, Kapitał wpłacony: 130 100 000 zł.

4.1.2.2.  Proformy oraz faktury przesyłamy na wskazany w zamówieniu adres mailowy.

4.2.      Termin płatności:

4.2.1.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 

4.3.       Faktura VAT

4.3.1    Faktury VAT Sprzedawca wystawia i udostępnia Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej.

4.3.2    Podstawą wystawiania i udostępniania przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej jest ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2023 roku poz. 1570 z późn. zm.).

4.3.3    Warunkiem wystawienia i udostępnienia faktury w formie elektronicznej jest wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.

4.3.4    Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta wystawiania                              i udostępnienia faktur w formie elektronicznej.

4.3.5    Sprzedawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby wystawiane i udostępniane przez niego faktury w formie elektronicznej cechowały się autentycznością pochodzenia i integralnością treści, zgodnie z wymogami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2023 roku poz. 1570 z późn. zm.).

4.3.6    Udostępnianie faktur w formie elektronicznej odbywa się w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej.

4.3.7    Sprzedawca udostępni Klientowi fakturę w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

4.3.8    Udostępnienie faktury w formie elektronicznej wyklucza możliwość jej udostępnienia w formie papierowej.

4.3.9. Za datę dostarczenia przez Sprzedawcę faktury w formie elektronicznej uznaje się dzień wpływu na pocztę e-mail Klienta wiadomości z załączoną e-mail z załączoną fakturą.

 

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

5.3.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1.      Przesyłka kurierska.

5.3.2.      Przesyłka paletowa. 

5.3.3.      Transport ciężki.

5.3.4.      Odbiór osobisty.

5.4.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Niniejszy punkt Regulaminu odnosi się wyłącznie do  Klientów, o których mowa w punkcie 1.5.4 a)  Regulaminu tj. (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną- prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 6.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3 Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu, a w tym procedurę zgłoszenia wady i przysługujące Klientowi uprawnienia określa karta gwarancyjna danego Produktu. Poszczególne karty gwarancyjne Produktów dostępne są zgodnie z następującymi odnośnikami: Karta Gwarancyjna Separator/Osadnik - Ecol-Unicon

6.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta  zostaje wyłączona.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY I PROCEDURA REKLAMACYJNA

7.1 Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Klientów, o których mowa w pkt. 1.5.4 b) Regulaminu tj. osoby fizycznej zawierającej lub zamierzającej zawrzeć Umowę Sprzedaży  ze Sprzedawcą  bezpośrednio związaną z jej  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.2 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży, to znaczy bez wad, chyba że zostaną one bezpośrednio i wyraźnie wskazane Klientowi w opisie Produktu.

7.3 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w razie braku zgodności Produktu z umową zobowiązującą do przeniesienia własności na Klienta w zakresie określonym w rozdziale 5a Ustawy .

7.4 W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klient może wedle własnego uznania skorzystać bądź to z gwarancji lub w przypadku wystąpienia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży (wystąpienia wad, o których Klient nie został bezpośrednio i wyraźnie poinformowany) skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy .

7.5 Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu gwarancji, a w tym procedurę zgłoszenia wady i przysługujące Klientowi uprawnienia określa karta gwarancyjna danego Produktu. Poszczególne karty gwarancyjne Produktów dostępne są zgodnie z następującymi odnośnikami: Karta Gwarancyjna Separator/Osadnik - Ecol-Unicon

7.6 Zgłaszając Sprzedawcy niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży Klient powinien określić, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy odpowiedzialności, o której mowa w ust.7.3. W przypadku, gdy Klient nie dokona wyboru Sprzedawca rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące odpowiedzialności, o której mowa w ust. 7.3.

7.7 W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Klient może żądać jego naprawy bądź wymiany lub skorzystać z uprawnień wskazanych w ust. 7.12 w przypadkach/pod warunkami tam wskazanych/wskazanymi

7.8 Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

7.9 Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

7.10 Klient udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Produkt na swój koszt.

7.11 Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

7.12 W przypadku, gdy Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 7.8;
 2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 7.8-7.11;
 3. brak zgodności towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
 4. brak zgodności towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 7.7;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7.13 Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.

7.14 Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

7.15 Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

7.16 Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Klienta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.

7.17 W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Produkt przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

7.19 Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.19 Reklamację Klient powinien złożyć pisemnie: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: info@ecol-shop.com.

7.20 Reklamacja powinna określać:

 1. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
 2. żądanie Klienta;
 3. dane kontaktowe składającego reklamację;

7.21 Reklamowany Produkt Klient powinien przesłać na adres:1) ul. Demokratyczna 89/93 93-430 Łódź lub 2) ul. Bałtycka 51 41-707 Ruda Śląska

7.22 Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.

7.23 Reklamowany Produkt Klient może odebrać w formie i miejscu w jakim dostarczył go Sprzedawcy.

7.24 Klient ma również prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń, w tym celu może:

 1. zwrócić się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 2. zwrócić się o pomoc do punktu kontaktowego działającego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.);
 3. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego , szczegółowe informacje na stronie internetowej http://www.spsk.wiih.org.pl/;
 4. złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 5. złożyć skargę poprzez unijną platformę ODR dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr;

7.25 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

8.1 Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Klientów, o których mowa w pkt. 1.5.4 b) Regulaminu oraz Usługobiorców, o których mowa w pkt. 1.5.17 b) tj. osoby fizycznej zawierającej lub zamierzającej zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej ze Sprzedawcą/Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8.2 Klientowi/Usługobiorcy, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru Produktu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 oraz 8.10 Regulaminu.

8.3 W celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Klient/Usługobiorca powinien złożyć Sprzedawcy/Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu zgodnym z Ustawą lub w jakikolwiek inny sposób zgodny z przepisami prawa.

8.4 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Klient/Usługobiorca może przesłać:

 1. drogą mailową na adres:info@ecol-shop.com
 2. pocztą: ul. Marynarki Polskiej 163 80-868 Gdańsk 

8.5 Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 8.2 wystarczające jest wysłanie przez Klienta/Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

8.6 Sprzedawca/Usługodawca w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zwróci Klientowi/Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca/Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient/Usługobiorca, chyba że Klient/Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia Produktu jedynie do wysokości kosztów najtańszego sposobu dostarczenia Produktu oferowanego przez Sprzedawcę.

8.7 W przypadku gdy Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

8.8 Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub osobie wskazanej przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: 1) ul. Demokratyczna 89/93 93-430 Łódź lub 2) ul. Bałtycka 51 41-707 Ruda Śląska. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu obciążają Klienta.

8.9 W przypadku, gdy wartość Produktu uległa zmniejszeniu na skutek korzystania z niego w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu wartość zwracanej należności ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

8.10 W przypadku, gdy Klient/Usługobiorca wykonuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.  

8.11 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Klientowi/Usługobiorcy w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy , m.in. w następujących przypadkach:

 1. Usługodawca zrealizował w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
 2. przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca/Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca/Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient/Usługobiorca żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi/Usługobiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 5. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. dostarczania treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca  przekazał Usługobiorcy potwierdzenie zawarcia umowy;
 7. świadczenia usług, za które Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Usługobiorca wyraźnie zażądał od Usługodawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Usługobiorcy.

8.12 W przypadku odstąpienia na podstawie niniejszego punktu Regulaminu od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Usługobiorca jest obowiązany zaprzestać z  korzystania z tej treści cyfrowej bądź usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

8.13 W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej bądź usługi cyfrowej Sprzedawca/Usługodawca ma prawo uniemożliwić Usługobiorcy dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika.

 

9.UMOWY O DOSTRACZANIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ

9.1 Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Usługobiorców, o których mowa w pkt. 1.5.17 b) Regulaminu tj. osoby fizycznej zawierającej lub zamierzającej zawrzeć Umowę    o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tą osobę  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2 W przypadku, gdy Usługodawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Usługobiorca zobowiązany jest wezwać go do ich dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej/usługi cyfrowej.

9.3 Usługobiorca może odstąpić od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej/usługi cyfrowej bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

 1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;
 2. Usługobiorca i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie;

9.4 Przepisów ust. 9.2 – 9.3 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

9.5 W przypadku, gdy treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Usługobiorca może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

9.6 Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowej bądź usługi cyfrowej, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową o dostarczanie treści cyfrowej bądź usługi cyfrowej jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

9.7 Usługodawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Usługobiorcę o braku zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.

9.8 W przypadku, gdy treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową o dostarczanie treści cyfrowej bądź usługi cyfrowej, Usługobiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, gdy:

 1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 9.6;
 2. Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnie z ust. 9.7;
 3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;
 4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 9.5;
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy.

9.9 Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o dostarczanie treści cyfrowej, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z Umową o dostarczanie treści cyfrowej pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. Jeżeli Umowa o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

9.10 Usługobiorca nie może odstąpić od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

9.11 Usługodawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. Usługobiorca zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Usługodawcy.

9.12 Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

9.13 Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Usługobiorcy ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub obniżeniu ceny.

9.14 Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.15 Usługodawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, tylko jeżeli Umowa o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

9.16 Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 9.15, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy.

9.17 Usługodawca ma obowiązek poinformować Usługodawcę w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w ust. 9.15.

9.18 W przypadku, gdy zmiana, o której mowa w ust. 9.15 istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Usługobiorcy do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 9.19 lub 9.20.

9.19 W przypadku, o którym mowa w ust. 9.18, Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w ust. 9.15 lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

9.20 Przepisu ust.9.19 nie stosuje się, jeżeli Usługodawca zapewnił Usługobiorcy uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, w stanie niezmienionym.

 1. POSTANOWIENIA RÓŻNE

10.1.      Sprzedawcy/Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej  zawartej z Klientem w rozumieniu pkt. 1.5.4. a) Regulaminu / Usługobiorcą w rozumieniu 1.5.17 a)  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej  w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta  żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.2.      Sprzedawca/Usługodawca ma prawo ograniczyć Klientowi w rozumieniu pkt. 1.5.4.a) Regulaminu/ Usługobiorcy w rozumieniu 1.5.17 a) Regulaminu dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta w rozumieniu pkt. 1.5.4.a) Regulaminu/ Usługobiorcy w rozumieniu 1.5.17 a) Regulaminu sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży/ Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. 

10.3.      Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta  korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.4.      W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.   

10.5.      W wypadku Usługobiorców w rozumieniu pkt.1.5.17 a) Regulaminu  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 

10.6.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta w rozumieniu pkt. 1.5.17 a) / 1.5.4 a) Regulaminu, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Świadczenia Usług/ Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta w rozumieniu pkt. 1.5.17 a) / 1.5.4 a)  Regulaminu tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta w rozumieniu pkt. 1.5.14 a)  1.5.4 a) Regulaminu

10 .7.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą  zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.  

11  .POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.    Zmiana Regulaminu:

11.2.1.   Usługodawca/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.  

11.2.2.   W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 1. .3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  

12. WYPRZEDAŻ MAGAZYNU

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako: „Regulamin”) reguluje zasady, zakres oraz warunki Wyprzedaży Magazynu towarów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należącego do spółki ECOL-UNICON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.
 2. Organizatorem wyprzedaży magazynu jest spółka ECOL–UNICON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ministra sprawiedliwości, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Równa 2, 80-067 Gdańsk, NIP: 584-13-83-568, REGON: 191129286, KRS: 0000194595, kapitał zakładowy w wysokości: 1.000.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: info@ecol-shop.com, numer telefonu: +48 58 340 48 30 (zwana dalej jako: „Sprzedawca”).  
 3. Wyprzedaż Magazynu trwa do wyczerpania zapasów.
 4. Wyprzedaż Magazynu prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, dostępnego pod adresem internetowym ecol-shop.com (zwanym dalej: „Sklep Internetowy”).
 5. Wyprzedaż Magazynu oznacza sprzedaż Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę wybranych Towarów po cenach promocyjnych wyszczególnionych przez Sprzedawcę jako objęte Wyprzedażą Magazynu w zakładce Sklepu Internetowego dostępnej pod adresem internetowym: https://ecol-shop.com/pl/c/Wyprzedaz-magazynu/59  
 6. Klientem Sklepu Internetowego uprawnionym do nabycia towaru objętego Wyprzedażą Magazynu jest wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.),tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 33 Kodeksu cywilnego, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż Klientem nie może być przedsiębiorca jednoosobowy, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r., poz.827, z późniejszymi zmianami) tj. do osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Klient nie ma prawa odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towaru.
 8. Sprzedający nie udziela gwarancji na Towary zakupione przez Klienta.
 9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta zostaje wyłączona.
 10. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania pod adresem internetowym Sklepu Internetowego i obowiązuje na czas trwania Wyprzedaży Magazynowej. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym ecol-shop.com.
 12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO ecol-shop.co dostępny pod adresem internetowym www.ecol-shop.com.
 13. Zakup towarów objętych Wyprzedażą Magazynu oznacza akceptację Regulaminu.

 

 

13. USŁUGA BUMERANG SMART

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy punkt Regulaminu określa zasady i warunki świadczenia Usługi Bumerang Smart oraz prawa i obowiązki Stron Umowy zawartej z Usługodawcą na zasadach pkt.12 niniejszego Regulaminu, stanowiącego jej integralną część.

1.2 Do świadczenia usługi Bumerang Smart odpowiednie zastosowanie mają zapisy Regulaminu zawarte w pkt. 1-11 , a w tym zwłaszcza: sprzedaży Produktów i  świadczenia usług elektronicznych, odpowiedzialności sprzedawcy i procedurze reklamacyjnej, odstąpieni od umowy, umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, o ile poszczególne mechanizmy nie zostały odrębnie uregulowane w pkt. 12  

 2. DEFINICJE

2.1 Usługodawca – Ecol-Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000194595, NIP 5841383568, REGON 191129286;

2.2 Usługobiorca

a) przedsiębiorca w rozumieniu 1.2 a) Regulaminu tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

b) przedsiębiorca jednoosobowy w rozumieniu 1.2 b) Regulaminu tj. z osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.3 Strony – Usługodawca oraz Usługobiorca;

2.4 Umowa – umowa świadczenie usługi Bumerang Smart  zawierana albo zawarta przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach oraz warunkach określonych w pkt. 12   Regulaminu wraz Załącznikami, o których mowa w pkt. 13.1., w szczególności umową powierzenia przetwarzania danych osobowych;

2.5 Usługi – zakres świadczeń dostarczanych przez Usługodawcę w ramach świadczenia usług informatycznych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.6 Bumerang Smart – oprogramowanie służące do monitorowania, zarządzania i sterowania obiektami infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej;

2.7 Formularz- formularz dedykowany dla usługi Bumerang Smart, dostępny w Sklepie Internetowym, zawierający dane służące do rejestracji i identyfikacji obiektów w systemie Bumerang Smart, dostępny pod linkiem Bumerang monitoring

2.8 Okres abonamentowy– oznacza ustalony przez Strony okres, w którym Usługobiorca ma prawo korzystać z Usług

2.9 Opłata abonamentowa – opłata za korzystanie z Usługi Bumerang Smart w wysokości wynikającej z Umowy.

2.10 Monitorowany obiekt – element infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, takie jak pompownie, tłocznie, zbiorniki retencyjne, oczyszczalnie ścieków i inne, posiadające urządzenia i elementy automatyki przemysłowej zintegrowane ze sterownikiem i modułem telemetrycznym, komunikującym się z bazą danych systemu Bumerang Smart;

2.11 Dane – zestawienia informacji dotyczących Monitorowanych obiektów - w tym dokumentacja techniczna obiektów, opis parametrów, dane geoprzestrzenne obiektów, dane osób uprawnionych do korzystania z systemu jak i inne treści pisane itd. Dostarczone przez Usługobiorcę w postaci określonych formatów plików przez Usługobiorcę;

2.12 Dane pomiarowe – rekordy rejestrowane na Monitorowanych obiektach za pośrednictwem urządzeń i elementów automatyki przemysłowej, wysyłane do bazy danych systemu Bumerang Smart za pośrednictwem modułu telemetrycznego;

2.13 Dane przeliczane - wartości wyliczane w systemie Bumerang Smart będące wynikiem funkcji matematycznych posiadających zmienne i/lub stałe pochodzące z Danych pomiarowych i z Danych;

2.14 Rozkazy – informacje wysyłane z systemu Bumerang Smart do Monitorowanych urządzeń, będące efektem świadomego lub nieświadomego wyboru jednej z dostępnych w systemie Bumerang Smart opcji powodujących zdalną zmianę stanu Monitorowanego urządzenia, w tym elementów automatyki przemysłowej;

2.15 Algorytm pracy – Rozkazy generowane autonomicznie przez system Bumerang Smart na podstawie określonych zasad działania zależnych od Danych Pomiarowych, Danych przeliczanych oraz danych uzyskiwanych z prognozy pogody, zasady działania określane są przez Usługobiorcę lub wynikają z opracowań dostarczonych przez Usługobiorcę na etapie wdrożenia Bumerang Smart lub dostarczane są przez Usługodawcę i akceptowane przez Usługobiorcę na podstawie Regulaminu;

2.16 Koordynator – osoba delegowana przez Usługodawcę lub Usługobiorcę, odpowiedzialna za prawidłowy przebieg wdrożenia oprogramowania, upoważniona do przekazywania informacji odpowiednio w imieniu Usługodawcy lub /Klienci;

2.17 Siła wyższa – oznacza zdarzenia zewnętrzne, na które Strona Umowy nie ma wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć, nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności takie jak wojna, rozruchy, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, strajk i lokaut. Siła wyższa nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem zaniedbań i niedopatrzeń, które Strona przy dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub mogła im zapobiec.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

 

3.1 Zawarcie Umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia w Sklepie Internetowym na zasadach niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu Formularza stanowiącego integralną część tego zamówienia, a także po zaakceptowaniu przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją treści Załącznika numer 1 oraz numer 2 do pkt. 12   Regulaminu oraz zawarciem umowy stanowiącej Załącznik numer 3 do pkt. 12  

3.2 Po złożeniu zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail Usługobiorcę, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy między Usługodawcą, a Usługobiorcą. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa między Usługobiorcą, a Usługodawcą.

3.3 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2 powyżej. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

 

 4. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

4.1 W ramach usługi Bumerang Smart Usługodawca świadczy usługi w zakresie:

 1. udostępniania oprogramowania Bumerang Smart, opisanego w dokumencie „Specyfikacja Techniczna systemu „Bumerang Smart” stanowiącego załącznik nr 1 do pkt. 12 niniejszego Regulaminu;
 2. wdrożenia Danych Usługobiorcy do wykorzystania za pomocą oprogramowania Bumerang Smart;
 3. przechowywanie Danych Usługobiorcy na serwerach;
 4. aktualizacji Danych Usługobiorcy na serwerach;
 5. hostingu aplikacji Bumerang Smart oraz danych Usługobiorcy na serwerach;
 6. wsparcia technicznego przy korzystaniu z oprogramowania Bumerang Smart.

4.2 Usługodawca zobowiązuje się uruchomić Usługi w terminie 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty opłaty abonamentowej przez Usługobiorcę na rachunku bankowym należącym do Usługodawcy. 

4.3 Opóźnienie w dostarczeniu Danych przez Usługobiorcę skutkuje przesunięciem terminu wdrożenia Usług. O liczbie dni przesunięcia terminu wdrożenia Usług Usługodawca powiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.

4.4 Uruchomienie Usług polegać będzie na udostępnieniu Usługobiorcy nazw użytkowników oraz haseł do określonej liczby kont Usługobiorcy, wraz adresem logowania do oprogramowania Bumerang Smart. Lista osób uprawnionych do posiadania konta zostanie wskazana przez Usługobiorcę w treści

4.5 Usługodawca będzie świadczył usługi osobiście wyłącznie w zakresie, w jakim nie będzie to naruszać praw osobistych oraz praw autorskich osób trzecich.

4.6 Strony zobowiązane są do aktywnego współdziałania przy świadczeniu usług, w tym celu Usługobiorca obowiązany jest wskazać dane użytkowników systemu Bumerang Smart oraz właściciela monitorowanego obiektu - Koordynatorów, którzy będą odpowiedzialni za prawidłowe wykonanie wdrożenia wynikającego z zawartej Umowy, w szczególności za prawidłowy przepływ informacji między Stronami, zgłaszanie problemów, podpisywanie protokołów odbiorczych, itp. Koordynatorzy zostaną wskazani przez Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia.

4.7 Usługobiorca ma prawo do zmiany swoich Koordynatorów za uprzednim powiadomieniem Usługodawcy w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Zmiany obowiązują po uprzednim potwierdzeniu doręczenia powyższego powiadomienia, nie później jednak jak po upływie 5 dni roboczych.

4.8 Podstawowym kanałem komunikacji przy realizacji Usług jest poczta elektroniczna (e-mail). Adres e-mail Usługodawcy do korespondencji to info@ecol-shop.com. Usługobiorca wskazuje adres e -mail do korespondencji w Formularzu  

 5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

5.1 Usługodawca zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby udostępniać Usługobiorcy Usługi wolne od wad.

5.2 Usługodawca zobowiązuje się udzielić Usługobiorcy dostępu do interfejsu oprogramowania Bumerang Smart, poprzez przekazanie dostępów w postaci nazwy użytkownika oraz przypisanych im haseł, mających za zadanie ochronę danych Usługobiorcy przed dostępem osób trzecich.

5.3 W ramach Umowy, Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do korzystania z Danych pomiarowych Usługobiorca dla celów realizacji usługi i realizowanej przez niego działalności gospodarczej.

5.4 Usługodawca uprawniony jest do zablokowania, czasowego zawieszenia świadczonych Usług na rzecz Usługobiorcy lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

 1. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy oraz jej załączników,
 2. korzystania przez Usługobiorcę z Usług lub oprogramowania w sposób niezgodnych z ich przeznaczeniem,
 3. działania Usługobiorcy na szkodę Usługodawcy;
 4. wykorzystania przez Usługobiorcę Usług i/lub oprogramowania do celów sprzecznych z obowiązującym prawem.

5.5 W sytuacjach wskazanych w ust.4 powyżej, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu wynagrodzenia uiszczonego na podstawie Umowy.

5.6 Usługodawca zobowiązuje się poinformować Usługobiorcę o fakcie zaistnienia dłuższych przerw w dostępie do Usług, wynikających z prac konserwacyjnych lub wdrażania nowych funkcjonalności za pośrednictwem poczty elektronicznej z przynajmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

 6. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORY  

6.1 Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego

6.2 Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług i oprogramowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

6.3 Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Usługobiorcę na osoby trzecie prawa do korzystania z Usług bez wiedzy i uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

6.4 Usługobiorca zobowiązany jest do nieprzekazywania dostępów do Oprogramowania osobom nieupoważnionym zgodnie z warunkami licencji do oprogramowania.

6.5 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usług i Oprogramowania w sposób, który nie będzie naruszał praw osób trzecich;

6.6 Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się, w ramach korzystania z Usług, od przechowywania, publikowania, udostępniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich, prawa autorskie i prawa pokrewne, w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego działania systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi.

6.7 Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za dostarczane Usługodawcy dane oraz treści zapisywane na serwerach w ramach Usług świadczonych przez Usługodawcę.

6.8 Usługobiorca zobowiązuje się do niezatrudniania lub niepodejmowania współpracy w jakiejkolwiek innej formie z pracownikami Usługodawcy lub osobami fizycznymi współpracującymi zUsługodawcą na podstawie umów cywilnoprawnych, przy pracach związanych ze świadczeniem Usług.

 7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1 Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę wymaga od Usługobiorcy posiadania komputera dostępu z dostępem do połączenia internetowego wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową.

7.2 Usługobiorca zobowiązuje się nie udostępniać swojej nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim. Ponadto Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane za pomocą swojego konta z wykorzystaniem jego loginu i hasła.

7.3 Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego lecz nie później niż 12 godzin od ich zaistnienia, powiadomienia Usługodawcy o wszelkich przypadkach nieupoważnionego dostępu do oprogramowania lub naruszenia bezpieczeństwa.

7.4 Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie swojemu sprzętowi komputerowemu odpowiedniej ochrony antywirusowej oraz zabezpieczenie go przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek obecności szkodliwego oprogramowania na komputerze Usługobiorcy lub w jakichkolwiek jego zasobach.

7.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i skutki ograniczenia lub braku dostępu do Danych pomiarowych wynikających z nieprawidłowego działania Monitorowanych obiektów, w tym elementów automatyki przemysłowej, sterowników i modułów telemetrycznych.

7.6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i skutki ograniczenia lub braku dostępu Usługobiorcy do Danych pomiarowych wynikających z braku połączenia telekomunikacyjnego wynikającego z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, jak np. brak zasięgu telekomunikacyjnego, przerwy techniczne niezależne od Usługodawcy.

7.7 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i skutki powstałe w Monitorowanym obiekcie jak i poza nim, w wyniku świadomego jak i nieświadomego wysłania dowolnego Rozkazu do Monitorowanego obiektu.

7.8 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i skutki uzyskiwania błędnych Danych przeliczanych, będących efektem uzyskania Danych niezgodnych ze stanem faktycznym jak i uzyskiwania błędnych Danych pomiarowych wynikających z przyczyn opisanych w pkt. 5.4 Regulaminu.

7.9 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i efekty powstałe w związku z nieprawidłowo zdefiniowanymi przez Usługobiorcę Algorytmami pracy lub powstałe w wyniku lub w związku z wygenerowanymi przez oprogramowanie Rozkazów będących wynikiem lub w związku z uzyskaniem niezgodnych z rzeczywistością danych pochodzących z prognozy pogody.

7.10 Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu Siły wyższej.

7.11 Jeżeli Siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Stronę: 1) Strona niezwłocznie zawiadomi w formie pisemnej lub dokumentowej drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając w miarę możliwości dokumentację w tym zakresie, 2) Strona niezwłocznie w miarę własnych możliwości rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia, 3) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia.

7.12 Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających, pomimo wystąpienia siły wyższej.

7.13 Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań z przez Stronę przez okres przekraczający sześć miesięcy, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki dalszego obowiązywania Umowy.

 8. PŁATNOŚCI

8.1 Strony postanawiają, że z tytułu świadczenia Usług przez Usługodawcę, Usługobiorca będzie uiszczał opłatę abonamentową, której wysokość określa Umowa

8.2 Opłata abonamentowa zostanie uiszczona z góry za cały wybrany przez Usługobiorcę okres abonamentowy, na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, w terminie oraz na rachunek bankowy Usługodawcy każdorazowo wskazany w fakturze.

8.3 Do opłaty abonamentowej zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokość obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

8.4 Za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

8.5 Usługodawca jest uprawniony do przesyłania faktur drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Usługobiorcę. Za datę otrzymania faktury uznaje się dzień, w którym Usługodawca wyśle fakturę na wskazany adres mailowy Usługobiorcy.

9. REKLAMACJE I USUWANIE BŁĘDÓW

9.1 W sprawach związanych ze świadczeniem Usług wszelkie reklamacje kierowane będą drogą elektroniczną na adres e-mail: support@bumerangmonitoring.com.

9.2 Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od zgłoszenia. O  wynikach procesu reklamacyjnego Usługobiorca zostanie poinformowany drogą mailową.                             

9.3 Wszelkie inne problemy, w szczególności powiadomienia o niedostępności Usług bądź ich niepoprawnym działaniu oprogramowania można kierować pocztą elektroniczną na adres: support@bumerangmonitoring.com.

9.4 W przypadku wykrycia błędów lub niedostępności Usług Usługodawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia, przywrócenia dostępu do Usług lub zaimplementowania rozwiązań zastępczych, umożliwiających przynajmniej częściowo poprawne działanie Usług.

 10. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

10.1 Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na wybrany przez Usługobiorcę w konfiguratorze Usług dostępnym na stronie ecol-shop.com okres abonamentowy.

10.2 Okres abonamentowy dostępny do wyboru przez Usługobiorcę wynosi 1 rok, 2 lata lub 3  lata.

10.3 Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku poważnego naruszenia warunków Umowy przez drugą stronę Umowy na piśmie pod rygorem nieważności.

10.4 Za poważne naruszenie Umowy uważa się każdą postawę lub zachowanie, które narusza lub zagraża, bądź może naruszać lub zagrażać interesom drugiej Strony, szczególności są to naruszenia praw własności intelektualnej przez drugą Stronę czy też powtarzające się opóźnienia w regulowaniu płatności wynagrodzenia.

10.5 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę, z przyczyny niezawinionej przez Usługodawcę, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów w ramach uiszczonej z góry opłaty abonamentowej za świadczenie usług przez Usługodawcę.

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA/LICENCJA DO OPRORGRAMOWANIA

11.1 Usługodawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do utworu jakim jest oprogramowanie BUMERANG SMART, jego kodu źródłowego oraz dokumentacji jakiegokolwiek rodzaju. Stanowią one własność Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z Prawem autorskim.

11.2 Z chwilą zawarcia przez Strony Umowy, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy oprogramowanie do korzystania zgodnie z udzieloną Licencją, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

11.3 Usługodawca udziela Usługobiorcy licencję na korzystanie z danego Oprogramowania, na czas oznaczony równy okresowi abonamentowemu, przypisanemu w Umowie temu Oprogramowaniu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.5 lit. c).

11.4 O ile Umowa nie stanowi inaczej, liczba dostępów do danego Oprogramowania równa jest liczbie licencji na korzystanie z tego Oprogramowania

11.5 Każda licencja na korzystanie z danego Oprogramowania, udzielona na mocy Umowy:

 1. ma charakter niewyłączny i niezbywalny;
 2. z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, uprawnia Usługobiorcę do korzystania z Oprogramowania tylko dla własnych potrzeb wewnętrznych Usługobiorcy, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu, w tym także zastosowanych przez Usługodawcę zabezpieczeń technicznych, poprzez przeglądanie jego zawartości, tylko jednak w trybie on-line, poprzez przeglądarkę wskazaną (w ramach wymogów technicznych) przez Usługodawcę;
 3. jest udzielona na czas oznaczony trwania okresu abonamentowego i po upływie tego okresu abonamentowego, a jeżeli Umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie przed jego upływem, odpowiednio z datą jej rozwiązania lub wygaśnięcia, licencja ta wygasa, a Usługobiorca traci prawo do korzystania z Oprogramowania nią objętego;
 4. w przypadku licencji udzielonej w wariancie odnawialnym, jest równy pierwszemu okresowi abonamentowemu tej licencji zgodnie z Umową i po upływie tego okresu ulega automatycznemu przedłużeniu na następny okres abonamentowy określony Umową, chyba że Usługobiorca w sposób skuteczny dokona wypowiedzenia Umowy. 

11.6 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługobiorca nie może w szczególności:

 1. rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim Oprogramowania ani jego fragmentów, ani jego/ich kopii;
 2. udostępniać Oprogramowania ani jego fragmentów, w tym ani ich zawartości/fragmentów, ani jego/ich kopii z serwerów ftp, na stronach Web czy z innych urządzeń, które powodowałyby jej dostępność dla innych niż Usługobiorca podmiotów;
 3. dekompilować ani deasemblować Oprogramowania;
 4. dokonywać zmian w bazie danych lub bazach danych stanowiącej lub stanowiących część składową Oprogramowania.

 11.7 Usługobiorca nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z Oprogramowania (ani jego fragmentów).

11.8 Usługobiorca nie ma prawa udzielania licencji do materiałów zawartych w Oprogramowaniu.

11.9 W Oprogramowaniu przechowywane są dane wprowadzone przez Usługobiorcy lub użytkownika końcowego, Usługobiorca lub użytkownik końcowy wprowadzając dane do Oprogramowania, winien raz dziennie dokonywać ich kopiowania, by ograniczyć ryzyko ich ewentualnej utraty; jednocześnie zastrzega się, iż ww. możliwość przechowywania danych może być dostępna wyłącznie dla tych użytkowników końcowych posiadających uprawnienia do korzystania z Oprogramowania, którzy dokonali uprzedniej autoryzacji na login i hasło, stosownie do Zasad korzystania, i wyłącznie w zakresie przewidzianym aktualną Oprogramowania Dokumentacją.

11.10 Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.9 w okresie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy (niezależnie od przyczyny ani trybu, w którym Umowa została rozwiązana lub wygasła) i/lub od końca okresu abonamentowego Usługobiorca będzie miał dostęp, w sposób określony przez Usługodawcę, do plików elektronicznych wprowadzonych przez siebie do Oprogramowania, który taką czynność umożliwiał (zob. pkt 11.9 powyżej), z wyłączeniem jednak plików, które zostały pobrane przez Licencjobiorcę lub użytkownika końcowego z Oprogramowania. Powyższe wyłączenie oznacza w szczególności, że z chwilą wygaśnięcia licencji na korzystanie z ww. Oprogramowania, następuje utrata plików, które zostały pobrane z tego właśnie Oprogramowania.  

11.11 Strony zgodnie oświadczają, że zachowanie każdego użytkownika końcowego są traktowane w ramach Umowy jak zachowania Usługobiorcy, ze wszystkimi skutkami stąd wynikającymi dla Usługobiorcy.

 12. ZARZĄDZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1 Usługodawca zobowiązuje się chronić oraz zachować w tajemnicy dane i treści przekazane mu przez Usługobiorcę podczas procesu wdrożenia, jak i w okresie wykorzystania przez Usługobiorcę oprogramowania. Usługodawca zobowiązuje się do nieujawniania takich danych jakimkolwiek osobom trzecim.

12.2 Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby od strony technicznej zabezpieczyć przechowywane na serwerach dane Usługobiorcy.

12.3 W związku z przetwarzaniem przez Usługobiorcę danych osobowych Usługodawcy lub osób wskazanych przez Usługodawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) Usługodawca przekazuje Usługobiorcy oświadczenie Usługodawcy jako Administratora danych osobowych stanowiące załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu „Klauzula Informacyjna RODO”,

12.4 Strony oświadczają, że:

 1. znane są im wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO,
 2. zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. W ramach realizacji Umowy strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych w załączniku numer 3 do Regulaminu.

 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Wszystkie załączniki do pkt. 9 Regulaminu stanowią jego integralną część.

13.2 Strony uzgadniają, że wszelkie informacje związane z zwarciem Umowy lub jej wykonywaniem, należy traktować jako tajemnicę handlową i zobowiązują się do wzajemnej ochrony takich informacji i danych jako informacji poufnych.

13.3 Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do umieszczenia nazwy, logo spółki/jednostki organizacyjnej oraz listy wykorzystywanych przez niego Usług w wykazie referencji Usługodawcy, o ile Usługobiorca nie oświadczy inaczej.

13.4 Określone postanowienia Umowy oraz pkt. 9 Regulaminu zachowują ważność również po zakończeniu świadczenia Usług, a tym samym rozwiązaniu Umowy, w szczególności postanowienia dotyczące informacji i danych poufnych.

13.5 Wszelka korespondencja pisemna winna być kierowana do Usługodawcy listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: „Ecol-Unicon” sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-868 Gdańsk.

13.6 Strony ustalają, iż wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze prowadzonych negocjacji.

13.7 W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Usługodawcy.

 

Załączniki:

Załącznik numer 1 – specyfikacja techniczna systemu Bumerang Smart;

Załącznik numer 2 – klauzula informacyjna RODO;

Załącznik numer 3 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Załącznik numer 4 – formularz odstąpienia od umowy

 

 

Załącznik numer 1 do pkt 9. – specyfikacja techniczna systemu Bumerang Smart;

Spis treści

 1. Bumerang Smart
  1.1. Opis ogólny
  1.2. Struktura systemu
  1.3. Podstawowe funkcje
  1.3.1. Standardowe urządzenia monitorowane (obiekty)
  1.3.2. Widoki
  1.3.3. Moduły
  1.4. Główne cechy
  1.5. Założenia dla systemu Bumerang Smart
  1.6. Prognoza pogody
  1.7. Rejestrowane i wizualizowane dane
  2.1. Wymagania techniczne
  2.2. Zarządzanie danymi
  2.3. Komunikacja
  2.3.1. Kanały komunikacji
  2.3.2. Technika zdalnego sterowania
  2.4. Model danych
  2.5. Bezpieczeństwo
  2.6. Infrastruktura systemu
  2.7. Dostępność
  3. Usługi w ramach abonamentu
  3.1. Dokumentacja
 1. Bumerang Smart


1.1. Opis ogólny


System monitoringu i zarządzania Bumerang Smart (BS) umożliwia prowadzenie zdalnej kontroli i zarządzania pracą monitorowanych obiektów infrastruktury deszczowej oraz wodnokanalizacyjnej. W ramach opłaty abonamentowej Klient otrzymuje dostęp do systemu monitoringu i sterowania z każdej przeglądarki internetowej ze swobodna możliwością konfigurowania powiadomień email i SMS.

System Bumerang Smart jest w pełni zintegrowanym rozwiązaniem Ecol-Unicon (czyli w całości dostarczanym i uruchomionym przez Ecol-Unicon: szafy sterownicze, serwery, baza danych, interfejs użytkownika). Dane konfiguracyjne i produkcyjne są zarządzane centralnie w pojedynczej bazie danych. Wszystkie interfejsy użytkownika są jednolicie zaprojektowane i posiadają spójną koncepcję obsługi. System nie wymaga od Klienta utrzymywania własnej infrastruktury serwerowej, utrzymywania niezależnego łącza internetowego i zasilania, a także dbania o bezpieczeństwo starzejących się i nie wspieranych systemów operacyjnych. Na podstawie doświadczeń i trendów w branży pracuje na niezawodnej infrastrukturze serwerowej niezależnego dostawcy – lidera usług internetowych, co gwarantuje niezawodność i najwyższe bezpieczeństwo danych.

Zadaniem systemu Bumerang Smart jest pełna wizualizacja obiektu, możliwość kompleksowego sterowania, zmian parametrów regulacyjnych dla poszczególnych obiektów, kontrola pracy, alarmowanie, raportowanie, rejestracja parametrów i stanów pracy poszczególnych urządzeń oraz archiwizacja danych.

System można swobodnie rozbudowywać o nowe obiekty i funkcje, dane archiwalne są gromadzone przez okres do 30 lat i można je swobodnie eksportować do dalszych analiz lub przechowywania poza systemem.

1.2. Struktura systemu

System składa się z urządzeń monitorujących i sterujących pracą fizycznych obiektów (np. pompowni, zbiorników retencyjnych czy stacji ujęcia wody. Są to rozdzielnice kontrolno-sterujące (warstwa sterowania bezpośredniego). Dane do są przesyłane za pomocą transmisji radiowej (najczęściej GPRS) zgodnie z doktryną IIoT (Industrial Internet of Things).

Rysunek 1. Struktura systemu


1.3. Podstawowe funkcje


1.3.1. Standardowe urządzenia monitorowane (obiekty) w Bumerang Smart:

 • Pompownie,
  • Tłocznie,
  • Osadniki,
  • Separatory,
  • Małe oczyszczalnie,
  • Zbiorniki retencyjne
  • Systemy neutralizacji odorów,
  • Komory pomiarowe.

1.3.2. Widoki

 • Dashboard umożliwiający nadzór pracy wszystkich obiektów / urządzeń objętych systemem monitoringu na jednym ekranie,
  • Mapa z rozmieszczeniem poszczególnych obiektów / urządzeń, z wyświetleniem statusu,
  • Zestawienie obiektów w postaci listy,
  • Pasek statusu urządzeń w górnej części ekranu.


1.3.3. Moduły

 • Moduł analiz pozwalający analizować poszczególne (wybrane przez użytkowania) parametry pracy obiektu, z eksportem danych,
  • Moduł alarmów - powiadomienia o zdarzeniach w postaci: pop up, SMS, email,
  • Moduł zdarzeń – rejestr wszystkich zdarzeń objętych monitoringiem,
  • Moduł pogodowy – możliwość odczytów prognozy pogody (na 48 godzin wprzód) dla każdego monitorowanego obiektu,
  • Moduł serwisowy - pozwalający stworzyć harmonogram prac serwisowych oraz archiwizować materiały techniczne w jednym miejscu.

1.4. Główne cechy

 • Bieżąca informacja o statusie wszystkich monitorowanych obiektów (także na najaktualniejszych podkładach mapowych).
  • W ramach widoku Mapy - możliwość tworzenia dowolnych grup obiektów i łatwe filtrowanie widoków.
  • Możliwość zdalnego sterowania i edycji wszystkich nastaw dostępnych w rozproszonych układach sterowania.
  • Zaawansowana analiza parametrów pracy wszystkich urządzeń i czujników (liczniki, zestawienia),
  • Dedykowane bilanse i audyty wyceniane indywidualnie na życzenie Klienta,
  • Zaawansowana konfiguracja zdarzeń i alarmów oraz metod powiadamiania przez Użytkowników systemu (w tym email i SMS),
  • Prezentacja najaktualniejszych prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych dla monitorowanych lokalizacji oraz możliwość tworzenia zaawansowanych reguł sterujących w zależności od prognozy pogody.
  • Możliwość prowadzenia książki serwisowej obiektów wraz z rozbudowanym mechanizmem przypominania o konieczności przeprowadzenia określonych prac lub wezwania zewnętrznych specjalistów.

 

1.5. Funkcjonalności systemu Bumerang Smart

 • Obsługa wizualna i obserwacja, monitorowanie i analiza procesów, zarządzanie i optymalizacja procesów, sterowanie procesami (przełączanie, sterowanie, regulacje),
  • Zgłaszanie i ostrzeganie o alertach oraz usterkach procesowych i systemowych,
  • Rejestrowanie i dokumentowanie pracy układów i procesów zgodne z przepisami,
  • Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie analogowych i cyfrowych stanów procesowych,
  • Zbieranie informacji pozwalających na prowadzenie diagnostyki prewencyjnej, a także powiadamianie o nadchodzących naprawach,
  • System Bumerang Smart ma modułową konstrukcję, a zatem może być dostosowany do wymagań funkcjonalnych i w razie konieczności modułowo rozszerzany,
  • System Bumerang Smart jest swobodnie skalowalny i może być precyzyjnie dostosowany do wielkości układu,
  • Dostarczanie informacji, danych źródłowych i danych przetworzonych odbywa się za pomocą standardowych interfejsów i formatów takich jak CSV, XLS, PDF.
  • W celu analizy błędów dostępne są funkcje monitorowania i logowania danych,
  • System licencjonowania wg umowy SaaS (System as a Service),
  • Możliwa integracja z prognozą pogody oraz systemem nowcastingowym OpenWeatherMap (OWM) w zakresie prognozowanych opadów.

1.6. Prognoza pogody


Korzystanie z niezależnego źródła danych pogodowych OpenWeatherMap (OWM) w zakresie prognozowanych opadów nie wymaga podpisania umowy długoterminowej i nie jest dodatkowo płatne.
Aktualizacja prognoz 48h minimum 4 razy na dobę.

1.7. Rejestrowane i wizualizowane dane

 • System rejestruje czasy pracy i ilości załączeń wpiętych urządzeń,
  • System rejestruje skonfigurowane w systemie sytuacje awaryjne poszczególnych urządzeń,
  • System rejestruje i wizualizuje dane z dostępnych czujników a także opadów prognozowanych.

Tabela 1. Dane zbierane z przykładowych urządzeń2.1. Wymagania techniczne

 • Możliwość obsługi z urządzenia z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu
  • System działający na serwerach zdalnych w niezawodnej chmurze obliczeniowej AWS lub porównywalnej
  • Brak kodu JAVA zawartego w oprogramowaniu i bez konieczności uruchamiania środowiska JAVA Runtime
  • Brak kodu PHP w serwerach wymiany danych z obiektami rozporoszonymi oraz w jednostce bazodanowej
  • Brak konieczności instalacji komponentów ActiveX
  • Brak konieczności instalowania i utrzymywania jakiegokolwiek oprogramowania na serwerach Klienta
  • Oprogramowanie nie jest ograniczone do monitorowania obiektów jednego producenta
  • System bazy danych PostgreSQL
  • Infrastruktura informatyczna i automatyka tzn. zdalne sterowanie jest płynnie połączone w sieć za pomocą standardowych technologii

2.2. Zarządzanie danymi

 • Aby zapewnić dostępność, bezpieczeństwo danych i wydajność systemu, użyto profesjonalnego systemu bazy danych PostgreSQL
  • Dane archiwalne są wyświetlane od zakresu 1 doby z rozdzielczością dopasowaną do przedstawianego okresu (dla okresów do 48h - nawet sekundową), przez okres do 30 lat, bez konieczności aktywowania procesu importowania danych
  • Dane archiwalne można eksportować. Funkcje te można wygodnie wywoływać w interfejsie użytkownika systemu Bumarang Smart.
  • Konfiguracja systemu jest zarządzana podobnie jak wszystkie dane produkcyjne, w profesjonalnym systemie baz danych.
  • Funkcje tworzenia kopii zapasowych są wykonywane automatycznie w ramach usług standardowych środowiska chmury obliczeniowej, w której zainstalowany jest cały system.
  • Architektura jest skalowalna i dostosowywana do rozmiaru systemu (dla późniejszych rozszerzeń).
  • Cała architektura systemu modelu danych jest sparametryzowana za pomocą intuicyjnych formularzy dostępnych z poziomu panelu administracyjnego.

2.3. Komunikacja

Podstawowym źródłem danych dla systemu monitoringu jest komunikacja GSM (GPRS, Edge, UMTS, LTE). Sterowniki są wyposażone w interfejsy komunikacyjne Modbus RTU (interfejsy szeregowe) oraz TCP (interfejs ethernetowy).
Użytkownik łączy się do serwerów z każdego urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową.

2.3.1. Kanały komunikacji

W standardowych zastosowaniach wymagane jest łącze ze stałą adresacją IP
• Ethernet,
• GPRS, Edge, UMTS, LTE, DSL.

2.3.2. Technika zdalnego sterowania

System Bumerang Smart oferuje możliwość komunikowania się ze stacjami za pośrednictwem ustalonych technologii, takich jak ISDN, GSM, GPRS, EDGE, UMTS, LTE, DSL, WLAN, LAN lub teletransmisji radiowej, zapewniających łączność bezpośrednią lub dostęp do Internetu.


2.4. Model danych

 • Model danych systemu Bumerang Smart jest realizowany zgodnie z orientacją obiektową, tak żeby np. agregaty, napędy lub zasuwy mogły być tworzone i powielane jako obiekty,
  • System Bumerang Smart ma możliwość utworzenia swobodnie definiowanych grup (np. zasuwy), które będą połączone z różnymi typami danych procesowych w celu umożliwienia bardziej wydajnej parametryzacji i logicznej struktury systemu całego systemu,
  • Architektura danych procesowych jest przeprowadzana w swobodnie definiowalnym drzewie procesów (układy, stacje, agregaty), które jest przedstawiane jako drzewo procesu całego systemu niezależnie od technicznego połączenia procesów.

2.5. Bezpieczeństwo

 • Wszystkie krytyczne funkcje systemu Bumerang Smart można chronić przed nieautoryzowanym dostępem. Prawa użytkownika są dowolnie konfigurowane za pośrednictwem systemu autoryzacji,
  • System autoryzacji jest oddzielony od systemu operacyjnego,
  • Jako funkcję ochrony system ma dostępną automatyczną funkcję wylogowania,
  • Wszystkie operacje i ważne działania systemu są dokumentowane automatycznie przez system Bumerang Smart,
  • Bezpieczne wprowadzenie hasła może być oparte na uwierzytelnianiu 2-stopniowym

2.6. Infrastruktura systemu

System Bumerang Smart elastycznie dostosowuje się do wymagań. Dotyczy to w szczególności wielkości implementacji i wymaganej dostępności systemu:

 • System autonomiczny
  • Architektura klient-serwer na własnym osprzęcie lub w systemach zwirtualizowanych
  • Dystrybucja aplikacji serwerowych na różne serwery (Load-Balancing) nawet w obrębie serwerów wirtualnych.
  • Zbudowany jako system o wysokiej dostępności
  • Obsługa zdalnych stacji roboczych w intranecie lub w Internecie
  • Wsparcie dla rozwiązań autonomicznych niezależnie od platformy, takich jak notebooki, ultrabooki, tablety i smartfony
  • Wspieranie zdalnej konserwacji i zdalnej diagnostyki
  • Połączenia z rozwiązaniami typu cloud: tworzenie kopii zapasowych w chmurze

2.7. Dostępność

Dostępność systemu Bumerang Smart jest niezbędna. Aby osiągnąć maksymalną dostępność, system Bumerang Smart obsługuje odpowiednie technologie umożliwiające bez konieczności utrzymywania przez Zamawiającego specjalistycznej infrastruktury ani personelu.

 1. Usługi w ramach abonamentu

W ramach opłaty abonamentowej Klient otrzymuje:

 • Dostęp do systemu monitoringu i sterowania z każdego urządzenia z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu,
  • Nieograniczony transfer danych pomiędzy serwerem a monitorowanymi obiektami,
  • Bezpieczeństwo transmisji - dostarczone w ramach Bumerang Smart karty SIM pracują w prywatnym APN,
  • Bieżąca informacja o statusie wszystkich monitorowanych obiektów - także na najaktualniejszych podkładach mapowych,
  • Możliwość tworzenia dowolnych grup obiektów i łatwiejsze filtrowanie widoków,
  • Możliwość zdalnego sterowania i edycji wszystkich nastaw dostępnych w rozproszonych układach sterowania,
  • Zaawansowana analiza parametrów pracy wszystkich urządzeń i czujników (liczniki, zestawienia),
  • Dedykowane bilanse i audyty wyceniane indywidualnie na życzenie Klienta,
  • Swobodna konfiguracja zdarzeń i alarmów oraz metod powiadamiania użytkowników (w tym email i SMS) w określonych ilościach w ramach abonamentu,
  • Prezentacja najaktualniejszych prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych dla monitorowanych lokalizacji oraz możliwość tworzenia zaawansowanych reguł sterujących od prognozy pogody (po wcześniejszym uzgodnieniu funkcjonalności),
  • Możliwość prowadzenia książki serwisowej obiektów wraz z rozbudowanym mechanizmem przypominania o konieczności przeprowadzenia określonych prac lub wezwania zewnętrznych specjalistów,
  • Bezpłatny dostęp do nowych funkcjonalności systemu pojawiających się w przyszłości,
  • Bieżące dostosowywanie systemu Bumerang Smart do trendów na rynku systemów telemetrycznych i wymagań przeglądarek internetowych,

3.1. Dokumentacja

Wszystkie elementy będą dostarczone wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim w formie pomocy online. Zleceniodawca przywiązuje szczególną wagę do prawidłowej i bezbłędnej dokumentacji dot. konfiguracji i funkcji systemu, w szczególności wszystkich ustawień i danych sparametryzowanych w systemie.

  

Załącznik numer 2 – klauzula informacyjna RODO;

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych – Art. 13 oraz 14 RODO

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

 1. Administrator Danych Osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ecol-Unicon Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Równej 2, 80-067 Gdańsk.

 1. Inspektor Ochrony Danych


Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ecol-Unicon Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z nami za pomocą adresu e – mail: iodo@ecol-unicon.com


 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania


Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zawartej umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Odbiorcy danych oraz źródło pozyskania danych

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana pracodawcy, w związku z realizacją umowy. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Spółce Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 1. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

Załącznik numer 3 do pkt 9. – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;


UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

pomiędzy:

Administratorem zwanym dalej Klient,

a

Podmiotem Przetwarzającym - ECOL UNICON Sp. z o.o. z siedzibą w 80-067 Gdańsk, ul. Równa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS - 0000194595, o wysokości kapitału zakładowego w pełni opłaconego w kwocie 1 000 000 zł, posługująca się NIP – 584-13-83-568, REGON 191129286, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, zwaną dalej Usługodawcą.


 1. DEFINICJE


Dla potrzeb niniejszej umowy, Klient i Usługodawca ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

1) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa;

2) Umowa Główna – umowa o świadczenie usług informatycznych o której mowa w pkt. 9 Regulaminu (ppkt. 2.4) w zakresie:

 1. a) Udostępniania oprogramowania Bumerang Smart;
  b) Wdrożenia Danych Klienta do wykorzystania za pomocą oprogramowania Bumerang Smart;
  c) Przechowywanie Danych Klienta na serwerach;
  d) Aktualizacja Danych Klienta na serwerach w ramach zakresu opisanego w Umowie;
  e) Hostingu aplikacji Bumerang Smart oraz danych Klienta na serwerach;
  f) Wsparcie techniczne przy korzystaniu z oprogramowania Bumerang Smart;

3) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

4) Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO).

5) Przetwarzanie danych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO).

6) System informatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych.

7) Administrator Danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania (art. 4 pkt 7 RODO).

8) Podmiot Przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych.

 1. OŚWIADCZENIA STRON

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa Powierzenia została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO, w związku z zawarciem Umowy Głównej.

 1. PRZEDMIOT UMOWY

3.1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, Klient powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w pkt 4.1.-4.2., a Usługodawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszą Umową Po-wierzenia.

3.2. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie Powierzenia oraz zgodnie z innymi udokumentowanymi poleceniami Klienta, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się postanowienia Umowy Powierzenia i Umowy Głównej oraz ewentualne inne polecenia przekazywane Usługodawcy przez Klienta na piśmie.

 1. CEL, ZAKRES I CHARAKTER PRZETWARZANIA

4.1. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osób fizycznych w celu wykonania Umowy Głównej.

4.2. Zakres powierzonych Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych obejmuje: dane firmy, dane inwestycji, dane urządzenia, imię, nazwisko, telefon, mail.

4.3. Klient, kierując określone osoby do Usługodawcy, przekazywał będzie Usługodawcy na piśmie lub w formie elektronicznej informacje, o których mowa w ust. 4.1 i 4.2, jako niezbędne do wykonania świadczenia określonego w Umowie Głównej i niniejszej Umowie powierzenia.

4.4. Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt 4.1.- 4.2. powyżej jest wykonanie Umowy Głównej.

4.5. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. Usługodawca będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: zbieranie, zapoznawanie się, utrwalanie, pobieranie, przeglądanie, ujawnianie przez przesyłanie, dopasowywanie, usuwanie i niszczenie. Dane osobowe będą przez Usługodawcę przetwarzane w systemie informatycznym oraz w formie papierowej.

 1. ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA

5.1. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Usługodawca jest zobowiązany do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:

 1. a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Usługodawca powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Klientem,
 2. b) zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Usługodawcy, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Klienta w celach i zakresie przewidzianym w Umowie Po-wierzenia,
 3. c) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę,
 4. d) przeszkolić w zakresie znajomości przepisów o ochronie danych osobowych personel desygnowany do realizacji Umowy.

5.2. Usługodawca zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych zachowały je w tajemnicy oraz stosowały odpowiednie zabezpieczenia danych, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy Głównej.

5.3. Usługodawca winien prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora Danych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi Danych na jego żądanie, chyba że Usługodawca jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.

 1. DALSZE OBOWIĄZKI Usługodawcy

6.1. Usługodawca zobowiązuje się pomagać Klientowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

6.2. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Usługodawca zobowiązuje się do:

 1. a) przekazania Klientowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,
 2. b) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekazania wyników tej analizy Klientowi w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
 3. c) przekazania Klientowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.

6.3. Usługodawca zobowiązuje się pomagać Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wy-wiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności Usługodawca zobowiązuje się – na żądanie Klienta – do przygotowania i przekazania Klientowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Klientowi.

6.4. Usługodawca zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.

6.5. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Usługodawca, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Usługodawcy, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Usługodawcę, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.

 1. PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA

7.1. Usługodawca może podpowierzyć przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych podwykonawcom (tzw. subprocesorom) za zgodą Klienta wyrażoną na piśmie. Jeżeli Usługodawca zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, musi uprzednio poinformować Klienta o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charak-terze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia. Klienta przysługuje termin 7 dni od daty zawiadomienia do wyrażenia zgody na podpowierzenie lub wyrażenie sprzeciwu.

7.2. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca (subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy Powierzenia nałożone są na Usługodawcę. Umowa będzie zawarta w tej same formie co niniejsza Umowa Powierzenia.

7.3. Klientowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora). W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta w terminie 3 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

7.4. Usługodawca nie może przekazywać powierzonych mu przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. AUDYT Usługodawcy

8.1. Klient jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających RODO oraz niniejszej Umowy Powierzenia przez Usługodawca, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.

8.2. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i wyczerpująco na każde pytanie Klienta dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

8.3. Klient ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Usługodawcy w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową Powierzenia. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie upoważnione przez Klienta.

8.4. W przypadku, gdy przeprowadzenie audytu łączyłoby się z poniesieniem kosztów na rzecz podmiotu przeprowadzającego audyt, koszty te ponosi Klient.

8.5. Po zakończenie audytu, o którym mowa w ust. 8.2, przedstawiciel Klienta sporządza w 2 egzemplarzach protokół, który podpisują przedstawiciele obu stron. Usługodawca może wnieść zastrzeżenie do protokołu w ciągu dni roboczych od daty jego podpisania przez strony.

8.6. Usługodawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

8.7. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Klienta, jeżeli zdaniem Usługodawcy wydane jemu pole-cenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.

 1. WARUNKI WYPOWIEDZENIA UMOWY

9.1. Klient ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Usługodawca:

- przetwarzał będzie dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową oraz przepisami RODO,
- powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Klienta,
- zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy.

9.2. Rozwiązanie niniejszej Umowy poprzez Klienta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Głównej.

 1. ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA

10.1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Usługodawca zależnie od decyzji Klienta usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują mu przechowywanie określonych danych w terminach wynikających z przepisów szczególnych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowa obowiązuje przez czas obowiązywania Umowy głównej.

11.2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:

ECOL-UNICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

Ecol-shop.com

info@ecol-shop.com

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium